Rullering av kommuneplanens arealdel, Tydal kommune - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Rullering av kommuneplanens arealdel, Tydal kommune - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

9 desember 2019
Tydal kommune skal rullere kommuneplanens arealdel. Med medhold i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 varsles det oppstart av planarbeidet, og planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter hele Tydal kommune. Formålet med rulleringen av kommuneplanens arealdel er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen, og å oppdatere planen slik at den bygger opp om målsettingene i nylig vedtatt samfunnsdel. Planen vil blant annet inneholde konkrete forslag til ny arealbruk, samt prinsipper for fremtidig utvikling og arealbruk. Det må gjøres noen endringer fra gjeldende arealdel for å optimalisere planens funksjon som et aktivt styringsverktøy for arealbruken i kommunen.

Sweco er leid inn som ekstern ressurs, og vil sammen med kommunen avholde et folkemøte med workshops i løpet planprogrammets høringsperiode. Nærmere informasjon og dato for møtet publiseres på kommunens hjemmesider.

Varsel om oppstart og planprogrammet vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på Swecos hjemmesider.

Eventuelle spørsmål eller innspill til planarbeidet bes sendt innen 26.01.2020. Innspill og spørsmål kan sendes til: Sweco Norge AS, Sluppenvegen 19, 7037 Trondheim, eller per e-post.

Det vil også være mulig å komme med innspill via en egen medvirkningsportal

Her finner du planprogrammet.