Kunngjøring: varsel om oppstart av detaljreguleringsplan

Kunngjøring: varsel om oppstart av detaljreguleringsplan

28 februar 2020
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, kunngjøres det oppstart av detaljreguleringsplan for Parkveien på Bindalseidet, Bindal kommune.

Formålet med planen er å avklare forhold mellom busskyss, privat skyss av barn og unge, parkering, varelevering m.m. i forbindelse med Bindalseidet skole, barnehage og nyoppførte omsorgsboliger. Gang- og sykkelvei mellom Parkveien og Rødliveien omfattes også av planen, da dette er en viktig ferdselsåre for barn og unge til skole og barnehage.

Eventuelle innspill, kommentarer eller spørsmål til planarbeidet kan sendes til Sweco Norge AS v/Stine Liaklev Bakkan, Bomveien 13, 7725 Steinkjer eller e-post: stine.bakkan@sweco.no. Igangsetting av planarbeidet vil også varsles på Bindal kommune sine hjemmesider.

Innspill, kommentarer og/eller spørsmål sendes inn innen 20. mars 2020.

Varslingsbrev

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøtet