Varsel om oppstart av detaljregulering

Varsel om oppstart av detaljregulering

25 september 2019
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Sweco Norge AS, på vegne av Adurna AS, starter opp arbeidet med detaljregulering for Sommerro ved Seivall i Porsgrunn kommune. Planen har planID: 1019.

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte lokaliseringskart og varslingskart, og angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområdet tar for seg eiendommen gnr./bnr. 35/50, og utgjør ca. 11 daa.

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for fritidsbebyggelse med høy standard. Det planlegges lagt til rette for 4-5 hyttetomter med tilhørende fellesområder. Det er ikke planlagt å regulere inn tiltak i sjø.

Det er vurdert at planen utløser krav om konsekvensutredning med tema utbygging i strandsone, jr. Forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 8.

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til Sweco v/ Siv Wiersdalen tlf. 93204564 eller som e-post til siv.wiersdalen@sweco.no.

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis på mail til siv.wiersdalen@sweco.no eller pr. brev.

Postadresse: Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Storgaten 136, 3901 Porsgrunn

Kopi sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no
Postadresse: Pb. 128, 3901 PorsgrunnFrist for tilbakemeldinger: 29.10.2019.

Igangsettingen av planarbeidet varsles også på kommunens hjemmeside.

Vedlegg:

Lokaliseringskart

Referat fra oppstartsmøte

Plan- og varselkart

 

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.