0 of 0 for ""

Geomatikk

Bildet viser en mann i Sweco-jakke som peker utover Haugesund

Infrastruktur

Geomatikk

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle oppmålings- og kartfag med informasjonsteknologi. Faget tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Geomatikerne våre i Sweco er bindeleddet mellom disiplinene, teknologi og dataflyt.

Geomatikk i prosjekter

Med lang erfaring fra prosjektering, landmåling, skanninger, dronebruk, grunnlagsnett og dataflyt, sikrer våre geomatikere at ditt prosjekt får en optimal start og gjennomføring. Våre geomatikere har spisskompetanse på stikningsdata og asbuilt-dokumentasjon. Med lang erfaring fra ulike prosjekter har de også en god forståelse for hva entreprenører trenger, og bruker også Gemini på dagligbasis. Geomatikk har kontroll på alt av transformasjoner mellom koordinat- og høydereferansesystemer, samt konverteringer mellom det vi benytter av filformater. Dataene i ditt prosjekt har verdi, og denne verdien kan våre geomatikere forvalte og videreforedle.

Bestilling og kontroll av grunnlagsdata

Et riktig utgangspunkt er avgjørende for et godt prosjektresultat, derfor tar Swecos geomatikere ansvaret for bestilling av de grunnlagsdataene du trenger for ditt prosjekt. Våre geomatikere kontrollerer, dokumenterer og arkiverer de grunnlagsdataene som er nødvendige for deg. Har du behov for laserdata, drone eller landmålingstjenester – kan vi bestille dette.

Dataene som er nødvendige for å sikre en god prosjektgjennomføring kommer ofte i ulike koordinater eller høydereferansesystem. Swecos geomatikere har kompetansen som kreves for å transformere disse dataene slik at de samsvarer. Dette bidrar til en trygg prosjektgjennomføring. Konvertering er ofte benyttet som et begrep for de som ønsker data over i et annet koordinat eller høydereferansesystem. Konvertering betyr å endre fra et filformat til et annet, men ikke å skifte fra et koordinat- eller høydereferansesystem til et annet, dette er transformering.

Fastmerkenett

Noen prosjekter har krav om opprettelse av et grunnlagsnett/fastmerkenett, likevel er det ofte knyttet usikkerhet til hva dette betyr i praksis. Våre geomatikere har god kjennskap til regelverk og har oversikt over hvilke prosjekter som krever dette.

Gemini og entreprenørrollen

Entreprenører benytter Gemini til uttak av stikningsdata fra VIPS- og fagmodeller når de er ute på anlegg. Entreprenørene har også etablert praksis for å levere dokumentasjon på Gemini-format, eksempelvis .sfi og EFI-filer. Sweco benytter Gemini til kontroll av byggbarhet, stikningsdata og prosjekterte flater for å sikre at våre leveranser samsvarer med entreprenørens behov. Vi kan også bistå i kontroll av målebrevdokumentasjon. I infrastrukturprosjekter med krav til leveranse av NVDB- og FKB-data benytter ofte entreprenør Gemini. Swecos geomatikere har stor kompetanse på Gemini og kan bistå i prosjekter fra oppstartsfasen, under byggetid og ved kontroll av sluttdokumentasjon og målebrev.

Vi vet at det stilles strenge krav til kvalitet på terrengoverflater i alle prosjekter. Disse kravene stilles blant annet av Statens vegvesen i «V770» og Bane NOR i «Håndbok for Digital planlegging i Jernbaneverket». Alle prosjekter som inneholder utomhusarealer trenger en terrengoverflate, uavhengig av prosjektets størrelse. Swecos geomatikere kan enten sørge for en korrekt konstruksjon av terrengoverflaten du ønsker, eller bistå med de dataene du trenger for å komme i gang. Geomatikerne koordinerer behovet for supplerende innmålinger i tett samarbeid med ulike fagområder.

Swecos geomatikere sørger for at det blir laget grunnkart basert på FKB-data. I tillegg etableres det eiendomskart og andre temakart basert på data fra oppdragsgiver eller fra Statens kartverk. Kartene som tilbys er tilpasset hvert prosjekts behov. Alle kartene leveres som DWG-filer og følger Statens kartverk sin norm for tekniske kart.

 

 

Bilde av Amund Geicke, avdelingsleder

Amund Geicke

Avdelingsleder Bru og tyngre konstruksjoner, Oslo
Bilde av Arne Nilssen, Regionleder Sweco

Arne Nilssen

Regionleder, Infrastruktur Bergen
Bilde av Trine Ruud Gjerde, store infrastrukturprosjekter

Trine Ruud Gjerde

Regionleder, Store samferdselsprosjekter
Bilde av Jan Gunnar Simonhjell, team samferdsel

Jan Gunnar Simonhjell

Kontaktperson Samferdsel, Midt- og Nord-Norge
Bilde av Mette Eng Pedersen, regionleder sweco

Mette Eng Pedersen

Regionleder, Infrastruktur Oslo

Usikker på hvem du skal kontakte?

Send oss en henvendelse så setter vi deg i kontakt med riktig rådgiver.
  • Fortell oss hvor du holder til, så blir det lettere for oss å sette deg i kontakt med riktig person.