0 of 0 for ""

Bærekraft er kjernen i vår forretning

Sweco søker aktivt etter å jobbe med ambisiøse kunder og prosjekter som er pådrivere for en bærekraftig omstilling, og vi jobber målrettet for at hvert prosjekt vi er engasjert i skal få mer bærekraftige resultater. Vår forståelse av bærekraft bygger på FNs bærekraftmål, og vi operasjonaliserer dette arbeidet gjennom Swecos innsatsområder for bærekraft. De fire innsatsområdene er: klima, natur, sirkularitet, samt løsninger der det er godt å være menneske.

Bærekraft er en naturlig del av våre oppdrag fra idé til løsning. Vi integrerer bærekraft i hele prosjektet gjennom alle prosjektfaser. Hvert fag har dyp kompetanse i hvordan det enkelte faget kan bidra til mer bærekraftige løsninger. Dette kombinerer vi med en tverrfaglig og helhetlig tilnærming for å sikre at fagene spiller på lag med hverandre. Slik oppnår vi resultater som er bærekraftige totalt sett. I større tverrfaglige prosjekter anbefaler Sweco gjerne å engasjere en bærekraftkoordinator for å sikre dette.

Våre fire innsatsområder for bærekraft

Sweco Norge operasjonaliserer bærekraftarbeidet gjennom å fokusere på våre fire innsatsområder:

  • Klima

Klimautfordringen er utpekt som den mest kritiske enkeltfaktoren for en bærekraftig fremtid. Klimaendringene påvirker oss allerede, og Sweco planlegger og finner gode løsninger for å håndtere varmere, våtere og villere klima. For å bremse klimaendringene har vi fokus på å redusere klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og transport. Det er en selvfølge for oss i Sweco å integrere klimahensyn i alle våre prosjekter.

  • Natur

Naturen er vår viktigste samarbeidspartner i kampen mot klimaendringer, men i dag er naturen under press. Sweco jobber aktivt for å styrke samarbeidet med naturen. I våre prosjekter søker vi å minimere naturinngrep, ta vare på verdifull natur, samt tilføre og tilbakeføre natur. Våre prosjekter skal ta hensyn til biologisk mangfold og økosystemer. Sammen med våre kunder skaper vi de beste løsningene for å tilpasse fremtidens samfunn og byer til både menneskene og naturens beste.

  • Sirkularitet

Sirkularitet og gjenbruk av råvarer er et grunnleggende premiss for å takle klimakrisen, forhindre tap av biologisk mangfold og møte viktige sosiale behov. I dag er bare 8,6% av verdensøkonomien sirkulær. Ved å legge til rette for ombruk og rehabilitering fremfor å benytte nye materialer, og ved å planlegge løsninger som fremmer varighet, fleksibilitet og gjenbruk gir vi samfunnet en mulighet til å utvikle seg mot klimanøytralitet. Sweco gir kunder muligheten til å kutte klimagassutslipp og bli ledende innen sirkulærøkonomi.

  • Godt å være menneske

Swecos prosjekter skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet, så vel som for klimaet og naturen. Vi skal skape løsninger der det er godt å være menneske. Det dreier seg om å utvikle steder og løsninger som fremmer tilhørighet og tillit, som oppleves trygge, tilgjengelige og inkluderende, som legger til rette for kontakt, aktivitet og opplevelser, men som også gir rom for å trekke seg tilbake og finne ro. Å sette seg inn i brukernes behov, enten det er byfolk eller urbefolkning, og å legge til rette for involvering og medvirkning er avgjørende for å skape gode løsninger for menneskene.