0 of 0 for ""

Voksentoppen barnehage

 

8-avdelingsbarnehage over to plan, plassert i skogkanten på Voksentoppen i Oslo.

Vår intensjon har vært å skape en god og velfungerende barnehage i skogkanten. Med dette prosjektet har vi forsøkt å viske ut kanten mellom skogen i sør og de harde asfaltflatene i nord, slik at barnehageprosjektet i seg selv utvider og gjenoppretter kvaliteter fra skogen.

Stor etterspørsel

Det er stor etterspørsel etter nye barnehageplasser i bydel Vestre Aker og ikke minst i nærmiljøet rundt Voksentoppen. I 2016 ga Oslo Kommune, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Norlandia tilsagn til 8-avdelings barnehage, med plass til inntil 144 barn, på Voksentoppen. Barnehagen inngår i kommunens planer for planperioden 2016-2019.

Eksisterende tomtekvaliteter

Barnehagen er plassert på en tomt eid av Oslo Kommune som er bortfestet til Voksentoppen ICE.  Festeområdet består av tre tomter, hvor en av dem er barnehagetomta. På de andre to tomtene er det i dag et nedlagt Astmasykehus, en skole og provisioriske boliger for Røde Kors. Området preges hovedsaklig av store bygningsvolumer med flate tak, og store, flate asfalterte uteområder. Festeområdet grenser mot skogen på tre sider.

Nesten halvparten av barnehagetomta er per i dag, ubrukt asfaltareal (tidligere parkeringsplass). Barnehagen er plassert sentralt på tomta i overgangen mellom asfaltflaten og skråningen opp mot skogen bak. På denne måten sikres alle avdelingene god og likeverdig tilgjengelighet til sine respektive utelekeområder. Småbarnsavdelingene har lekearealer på den flate, konverterte parkeringsplassen mot nord, mens de store barna, med større motoriske behov, har sine aktivitetsområder i det skrånende terrenget. En sentral plassering gir mulighet for en naturlig sonedeling av utearealene mellom aldersgruppene.

Tilpasning til de gode tomtekvalitetene

Eksisterende vegetasjon er hovedsakelig konsentrert til ytterkantene av tomta. En sentral plassering av barnehagen sikrer at eksisterende trær i randsonen bevares og muliggjør en videreføring av skogens kvalitet gjennom barnehagetomta. For hvert tre som hogges, vil mer enn to nye plantes.

En sentral plassering av barnehagen på tomta gir færrest terrenginngrep, muliggjør bevaring av omsluttende trær og gir de beste mulighetene for en differensiert og pedagogisk bruk av uteområdene. Utelek og kontakt med naturen, sommer som vinter, er en viktig del av Norlandiabarnehagenes barnehagekonsept.

Tilpasning til eksisterende bebyggelse

Eksisterende bebyggelse i området er preget av mørk trekledning, med kontrastmaterialer i brunt, grått og hvitt. Barnehagen får derfor en mørk trekledning som hovedfarge. Sekundære bygningselementer vil utføres i naturfarget tre som gjenspeiler bruntonene og materialiteten i skogen rundt. Vinduer, vindushjørner og flettverksgjerdet rundt barnehagen, får en mørk grønn farge som også harmonerer med skogen.

Universell utforming

Adkomstene til alle avdelinger samt fellesinngang er universelt utformet. Universelt utformet adkomst til storbarnsavdelingene i 2. etasje er via rampe på østsiden av huset. Adkomstene er trinnfrie og har god bredde.

Uteområdet til barnehagen er universelt utformet med brede gangveier. Lekearealer og oppholdssoner ligger langs gangveiene som gir tilgjengelighet for alle. Kjøkkenhagen ligger langs rampen på østsiden av tomta og er dermed tilgjengelig fra den ene siden og gir de med nedsatt mobilitet tilgang til sansemangfoldet som er planlagt her. Ski- og sykkelløype på vestsiden av tomta følger terrenget og har stigning brattere enn 1:15 på deler av strekningen.

Det legges opp til naturlige ledelinjer gjennom bruk av kontrast i farge/tekstur på belegg, kanter og tilgrensende dekker. Inngangsdører får kontrasterende farge for hver enkelt inngang, som synliggjør adkomstsoner for de ulike avdelingene.