0 of 0 for ""

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan – Byrknesøy

Steelhead Invest AS skal i gang med utarbeidelse av detaljregulering for Sjumarka på Byrknesøy.

Hovedformålet med planarbeidet er å regulere ny, godkjent barnehage på gnr. 95 bnr. 363, og lavblokker oppad begrenset til 4 etasjer på gnr. 95 bnr. 361 og 362. I tillegg vurderes muligheten for å etablere noe areal til offentlig eller privat tjenesteyting innenfor den østre parsellen.

Merknader

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes innen 10. mars 2021 til:

Sweco Norge AS v/Wilhelm Holst Skar, Fantoftvegen 14P, 5072 Bergen.

Merknader kan også sendes på e-post: wilhelm.skar@sweco.no

Merknaden må merkes med «Sjumarka Byrknesøy».

Vedlegg

Planinitiativ

Referat frå oppstartsmøte med Gulen kommune

Planavgrensning