0 of 0 for ""

Varsel om oppstart av detaljregulering

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Sweco Norge AS, på vegne av Adurna AS, starter opp arbeidet med detaljregulering for Sommerro ved Seivall i Porsgrunn kommune. Planen har planID: 1019.

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte lokaliseringskart og varslingskart, og angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområdet tar for seg eiendommen gnr./bnr. 35/50, og utgjør ca. 11 daa.

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for fritidsbebyggelse med høy standard. Det planlegges lagt til rette for 4-5 hyttetomter med tilhørende fellesområder. Det er ikke planlagt å regulere inn tiltak i sjø.

Det er vurdert at planen utløser krav om konsekvensutredning med tema utbygging i strandsone, jr. Forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 8.

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til Sweco v/ Siv Wiersdalen tlf. 93204564 eller som e-post til siv.wiersdalen@sweco.no.

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis på mail til siv.wiersdalen@sweco.no eller pr. brev.

Postadresse: Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Storgaten 136, 3901 Porsgrunn

Kopi sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no
Postadresse: Pb. 128, 3901 PorsgrunnFrist for tilbakemeldinger: 29.10.2019.

Igangsettingen av planarbeidet varsles også på kommunens hjemmeside.

Vedlegg:

Lokaliseringskart

Referat fra oppstartsmøte

Plan- og varselkart