0 of 0 for ""

Varsel om igangsetting av planarbeid

Detaljregulering Rombak pukkverk, Narvik kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Sweco Norge AS, på opp­drag for Rombak pukkverk AS,  setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for “Rombak pukkverk”.

Reguleringsplanen skal legge til rette for utvidelse og forlenget drift i eksisterende steinbrudd. Det eksisterende steinbruddet er pr i dag regulert til «Massetak», men området som er aktuelt for utvidelse er satt av til «LNFR» og «Friluftsområde» i kommuneplanen. «Trafikkområde havn» i sjøen er tatt med fra gjeldende plan, med tanke på transport med båt.

Området for utvidelse ligger vest for eksisterende steinbrudd, mot Fv. 7575 (gamle E6) og sjøen.

Planområdet avgrenses i vest mot eiendomsgrense for Fv. 7575, i nord mot/i sjøen, i øst mot gjeldende plangrense, og i sør mot Sildvikveien.

Området ligger på Sørnes, på eiendommen gnr/bnr 35/1, ved Rombaksbrua på gamle E6, ca. 15 km øst for Narvik sentrum.

Eventuelle synspunkter til planen sendes skriftlig til Sweco Norge AS, Bomv. 13, 7725 Steinkjer eller på e-post til bjorn.stubbe@sweco.no med frist 10. oktober 2019.  

Fullstendig varsel, samt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte finnes elektronisk på: www.sweco.no og www.narvik.kommune.no

Notat planinitiativ 

Referat fra oppstartsmøte 

Annonse 

Avgrensning av planområdet