0 of 0 for ""

Utarbeidet klimatilpasningskonsept for Tromsø kommune

Skybrudd - regn på vei

 

Høyere havnivå, kraftigere nedbør og villere vær kan i fremtiden skape utfordringer for norske kystbyer. Nå har Sweco, i samarbeid med Tromsø kommune, utarbeidet et konsept for klimatilpasset utbygging langs sjøen i Tromsø.

Klimaendringene vil medføre et stigende havnivå og hyppigere forekomster av ekstremregn. I Tromsø vil stigende hav, stormflohendelser og mer overvann skape utfordringer, spesielt for den delen av byen som er bygget på lave utfyllinger utenfor den opprinnelige strandlinjen. I en ny rapport presenterer Sweco hvordan kommunen kan legge til rette for at dagens bebyggelse tåler fremtidens ekstremvær.

– Vi har gjennomført en byanalyse med et klimaperspektiv, og målet har vært å kartlegge hvilke tiltak man kan iverksette for å ruste bebyggelse mot konsekvensene av klimaendringene. Konseptet inneholder forslag til hvordan man kan sikre bebyggelse mot stigende hav og stormflo, samtidig som det inkluderer tiltak for god overvannshåndtering og trygge flomveier, sier landskapsarkitekt Torunn Hognestad.

Konseptet favner om både dagens bebyggelse og fremtidig utbygging, og det har også blitt kartlagt hvilken bebyggelse som vil rammes av fremtidens vær. Landskapsarkitekter, VA-rådgivere, geoteknikere og eksperter på kystsikring har deltatt i arbeidet med rapporten.

Når stormflo møter overvann på avveie

Underveis i prosjektet har rådgiverne sett på hvordan eksisterende og planlagt bebyggelse kan påvirkes av fremtidens vær.

– Den planlagte bebyggelsen ligger på en stormflosikker høyde, men det betyr ikke at vannet som kommer fra høyere terreng ikke vil bli et problem. Når man planlegger for fremtiden er det viktig at man sørger for at det ikke samles vann midt i byen, derfor har vi presentert et fremtidsbilde hvor vi har laget kanaler, parker og dratt nytte av mellomrommene mellom bebyggelsen, sier Torbjørn Friborg, VA-rådgiver i Sweco.

Han understreker at dagens byplanlegging må ta hensyn til morgendagens behov, og at dette innebærer at man ved planleggingen av ny utbygging legger til rette for fremtidig behov for flomvern.

– For 20, 30, 50 år siden visste man ikke om konsekvensene av klimaendringene, det gjør vi nå og derfor er det vårt ansvar å sikre at vi ikke skaper utfordringer for fremtidige generasjoner.

Fremtidsrettet kommune

Torbjørn understreker at kommunenes overordnede planlegging vil bli viktigere i tiden fremover, og roser Tromsø kommune for sitt arbeid med klimatilpasning.– Underveis i prosjektet har vi samarbeidet tett med flere ulike avdelinger og etater i kommunen, og vi har arrangert workshop hvor mer enn 50 kommuneansatte har deltatt.

Torunn påpeker at dette viser at engasjementet blant de kommuneansatte er stort, og håper at dette kommer inn i planleggingen fremover.

– Med denne rapporten har kommunen fått en verktøykasse som de kan bruke til å stille krav i plansaker, samtidig som den kan brukes i forbindelse med overordnet planlegging.

Rådgiverne har sett på eksisterende bebyggelse og på transformasjonsområder, undersøkt hvor vannet renner og kommet med forslag til hvordan man kan unngå at vannet blir et problem.