0 of 0 for ""

Oksenøya

TAG er årets vinner av Landskapsarkitekturprisen sammen med OBOS

Landskapsarkitekturprisen har blitt delt ut av Norske landskapsarkitekters forening hvert år siden 2015. Prisen skal bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur samt synliggjøre og fremme faget.Juryen trekker frem at Oksenøya i stor grad preges av god geometri, har gode fellesarealer bundet sammen av gjennomgående stier, varierte grøntområder og en bevisst overvannshåndtering.

Prosjektet er tegnet av arkitekter og landskapsarkitekter fra TAG. Utformingen av området tar utgangspunkt i det eksisterende landskapet på Fornebu, og de flotte byggene på Oxenøen Bruk. Overgangen fra sjø til fjell og sand til eng har vært viktige for utformingen av uteområdene. Beplantningen er valgt i samarbeid med miljørådgiver, slik at vegetasjonen blir stedstilpasset og bærekraftig. Vi har latt oss inspirere av hvordan naturlige landskap formes over tid. Landskapet i feltet er utformet som sand blåst inn fra havet. Vinden former det bevegelige landskapet rundt byggene. Der vinden blåser bort sanddynene skapes det gangveier og oppholdsareal. Et levende landskap – utformet med naturens og vindens logikk.

Uterommene

Fellesarealet er et bølgende landskap, med et variert dekke med glidende overganger. Kvaliteten ved å bo så tett på naturen som man gjør på Oksenøya gjenspeiles i leke- og oppholdsarealene. Mens noen uterom fremstår definerte og planlagte, er andre mer naturlige og organiske. Det småkuperte terrenget gir mulighet for variert lek og aktivitet. Fellesarealet har tre hovedområder for opphold, med sol på ulike tider av døgnet. En gjennomgående gangvei gir tydelige bevegelseslinjer, og danner sammen med vegetasjon ulike rom for både fellesskap og privatliv.

Materialbruk

Hovedmaterialene i fasadene er inspirert av materialpaletten til den eldre bebyggelsen på Oxenøen Bruk, benyttet i et moderne formspråk. Hovedmaterialene er en mørk stående lektepanel og en lys varmgrå tegl. I trefasadene benyttes kontrastfelter av liggende trekledning med varm «naturfarge».Teglfasadene har kontrastfelter i gylne blanke plater, samt områder på bakkeplan med mørk grå/svart tegl.
Mot Forneburingen og adkomstveien skaper vi en beskyttende ramme med å la tegl være det dominerende fasadematerialet, mens vi mot tun og Oksenøyveien gir byggene en varmere karakter med trefasader som det dominerende materialet. Bygg D langs Oksenøyveien har en mer sammensatt fasadeutforming, som en husrekke.