0 of 0 for ""

Swecos feltenhet har fått ny borerigg

Som følger av økt etterspørsel etter grunnundersøkelser, og et ønske om å ta større markedsandeler, utvider Sweco boreriggparken med flere borerigger.

Sweco tar oppdrag i hele landet. Nå får vi to nye borerigger, og den første er allerede på plass.

– At vi nå etter hvert får to nye borerigger gir oss muligheten til å ta på oss flere oppdrag på tvers av landet. Det bygges mye og etterspørselen etter grunnundersøkelser øker, så nå håper vi på å ta en større del av markedet, sier avdelingsleder for geofag og feltundersøkelser i Sweco, Elisabeth Baird.

Varierte prosjekter

Den nye boreriggen er allerede klar for å brukes i prosjekt.

– Det første prosjektet er en totalsondering på vegne av Nedre Romerike Avløpsselskap. De planlegger et nytt prosessanlegg for biogass på Krogstad i Lillestrøm kommune, og skal etablere en ny overføringsledning for vann og avløp. Vi skal gjøre totalsondering av 64 ulike punkter langs strekningen, forteller gruppeleder for feltenheten for grunnundersøkelser i Bergen, Iselin Aarseth.

Hun understreker at alle byggeprosjekt i utgangspunktet krever grunnundersøkelser.

–  En grunnundersøkelse gir innsikt i hva som kjennetegner grunnforholdene der det skal bygges, noe som igjen vil legge føringer på hvilken fundamenteringsløsning du kan bruke.  Dersom denne type undersøkelser ikke utføres, kan man ende opp med setningsskader sier hun.

Swecos enhet for grunnundersøkelser tar oppdrag fra det offentlige, private utbyggere og privatpersoner, og prosjektene varierer i omfang. Resultatet fra undersøkelsene gir utbygger svar på hvordan man kan bygge på grunnen.

– Vi utfører totalsonderinger for å kartlegge løsmasser og dybde til fast fjell. Massenes fysiske egenskaper analyseres i lab. Vi tar også miljøprøver for å undersøke om det er forurensning i grunnen, avslutter hun.