0 of 0 for ""

Swecos bærekraftskoordinatorer er nøkkelen når fremtidens byer skal utvikles

Prosjekter som utvikles i dag skaper fremtidens byer og samfunn. Da er det viktig at klima- og miljøhensyn ivaretas i alle deler av alle prosjekter. Det sørger Swecos bærekraftskoordinatorer for.

Sweco har satt ambisiøse klimamål. Selskapet skal kutte sine utslipp med minst 55 prosent innen 2030, og har satt seg som mål å være klimanøytrale innen 2040. Den største forskjellen for klimaet og miljøet gjør imidlertid Sweco i samarbeid med kundene sine.

Derfor har selskapet økt satsingen på klima og bærekraft, og ansatt flere dyktige hoder med ulik spisskompetanse innen alt fra bygg og anlegg, energi, byutvikling og klimarådgivning. De skal, blant annet gjennom den nyutviklede rollen som bærekraftkoordinator, sørge for at bærekraft blir vektlagt i prosjektene Sweco arbeider med.

Bærekraftkoordinatorene bruker sin kompetanse og ekspertise for å utvikle bærekraftige og klimavennlige bygg, byer og samfunn, og sørger for at bærekraft vektlegges i alle deler av et prosjekt. Fremover skal satsingsområdet oppskaleres. Planen er å jobbe enda tettere med virksomheter og sikre nøkkelroller på bærekraft i store prosjekter.

Et eksempel på dette er Swecos samarbeid med AF Gruppen i prosjektet Fredrikstad avløpsrenseanlegg (FARA), der AF Gruppen med flere rådgivningsressurser fra Sweco er i samspillsfase for byggentreprisen på det nye avløpsrenseanlegget. Selve bygget som skal stå ferdig i 2026 bygges med hensyn til minst mulig belastning på miljø og klima. Etter ferdigbefaring av bygg starter igangkjøringen prosess og prøvedrift av anlegget.

PPM Prosjekt har prosjekt- og byggeledelsen for byggherre i prosjektet, og har utarbeidet en omfattende bærekraftstrategi for prosjektet. I tillegg til at den svarer til Norges klimapolitikk og ivaretar alle FNs bærekraftsmål, omfatter den også ambisiøse mål innenfor klima, miljø, sirkulærøkonomi og andre aspekter av bærekraft.  Prosjektet skal innenfor de gitte rammene ta beslutninger som er langsiktige og som balanserer mellom de tre dimensjonene klima, økonomi og sosial bærekraft. Her spiller Swecos bærekraftskoordinator under AF Gruppen sin kontrakt en sentral rolle.

– Som bærekraftskoordinator for byggentreprisen er min oppgave å følge opp og optimalisere tiltak som PPM Prosjekt og FREVAR har identifisert. Dette omfatter alt fra materialvalg og byggeplassutslipp til solceller og utslipp, fra prosjektet settes i gang, til det er ferdig og gjennom hele livssyklusen. For å få til det er det viktig at vi kommer tidlig inn i prosjektet slik at vi kan legge føringer og premisser som sikrer at bærekraftperspektivet blir ivaretatt. Min jobb er å sjekke at målene som gjelder bygg følges under hele prosjektet, gjennom koordinering og samarbeid med byggherre, entreprenører og fagdisipliner, sier Marie Karvel Kyllingstad, klimastrateg og bærekraftskoordinator i prosjektet fra Sweco.

Byggherre har satt strenge krav til materialvalg for prosjektet, og sammen med entreprenør jobber vi nå med å finne løsninger som kan redusere utslippene ytterligere. Derfor jobber bærekraftkoordinatoren tett sammen med en egen ressurs med fagansvar for klimagassutslipp.

– Som fagansvarlig for klimagassutslipp for byggentreprisen er mitt hovedansvar å kvantifisere prosjektets klimagassutslipp, og vurdere hvor det er mulig å optimalisere løsninger for å redusere utslippene ytterligere, sier Marie Sveen Olsen.

Gjennom samspillet er det gjennomført workshops, med fokus på økt kompetanse hos fagdisiplinene innen bærekraft, utført livsløpsanalyser (LCA) og vurderinger av livsløpskostnader for bygg (LCC), vurderinger av alternativer og kartlagt totale klimagassutslipp. Neste skritt er å sikre at klimagassberegninger og beregning av livssykluskostnader videreføres til neste fase og brukes som beslutningsgrunnlaget i produktvalg. I tillegg vil det gjennomføres flere workshops for å sørge for at prosjektet hele tiden følger målene og kravene i bærekraftstrategien.