0 of 0 for ""

Sweco skaper byliv langs Havnepromenaden

Sjøfronten i Oslo er inne i en enorm og langsiktig transformasjonsprosess. Sweco skal bidra til å gjøre Havnepromenaden mer attraktiv for byens befolkning.

Oslo kommune ønsker å skape liv på Havnepromenaden fra Sørenga til Frognerstranden ut mot Bygdøy, og har tildelt Sweco kontrakten for å utvikle, profilere og koordinere aktiviteter i området. Kulturetaten er oppdragsgiver på vegne av et tverretatlig samarbeid.

– Prosjektet er en del av strategien for Fjordbyen Oslo. Havnepromenaden er en lang strekning med ulike kvaliteter og uttrykk. Vår jobb er å gjøre sjølinjen attraktiv og skape aktivitet slik at deler av den kan benyttes før den er ferdig utbygd. Det er snakk om å legge til rette for midlertidige installasjoner, kommunisere hva som skjer på promenaden og være pådriver for at området tas i bruk av bredden av Oslos befolkning hele året, sier prosjektleder Hans Kristian Ryttersveen.

Kontinuerlig prosess
Det eksisterer mange planer for området som berører mange interessenter og omfatter tunge planprosesser. Et tverretatlig samarbeid i Oslo kommune har over lengre tid satt i gang mange tiltak med bred medvirkning fra involverte parter og profilering på sosiale medier. Men å utvikle hele sjøfronten kommer til å ta tid. Derfor er det behov for å videreføre arbeidet og sette i gang prosjekter som kan styrke området underveis.

– Mange er positive og ser verdien av å ta området i bruk før byggingen er ferdig. Vi skal kartlegge behov og ønsker, tilrettelegge for aktiviteter, skape dialog og koble aktørene. Utviklingen er en kontinuerlig prosess. Vi skal sørge for kvalitet og byliv på veien, sier Ryttersveen.

Arbeidet skal pågå jevnt over ett år, med opsjon på ett år til. Sweco går nå i gang med å kartlegge arbeidet som er gjort og utarbeide videre strategiplaner.

– En del av prosjektet handler om koordinering og tilrettelegging, og å være pådriver. En annen del handler om å involvere befolkningsgrupper og kartlegge hva disse ønsker å bruke området til, sier Ryttersveen.

Press på arealer
Målgruppene spenner fra næringsliv til eldre, barn og unge – det er også et mål å gjenspeile det flerkulturelle Oslo i Havnepromenaden.

– Det er et sterkt press på arealer i Oslo, og det er derfor viktig å skape rekreasjonsområder som ikke beslaglegges av tunge planprosesser. Vi kommer til å legge til rette for midlertidige installasjoner – såkalte testbeds – og gå i dialog med befolkningen om hvordan disse fungerer. Vi har allerede gjort oss noen tanker, men veien må også bli til mens vi går. Dette er veldig spennende og litt annerledes enn det vi vanligvis gjør, sier Ryttersveen.

Om testbed:

  • Testbed handler om å introdusere ulike program og tiltak i sitt tiltenkte miljø, på en semistrukturert og skrittvis måte som ikke låser planer og investeringer i én bestemt retning.
  • Intensjonen er å la det introduserte vokse fram i takt med responsen fra nærmiljøet på en dynamisk, organisk måte.
  • Dette sørger for fleksibilitet i utviklingen, som gir atskillig større og flere utviklingsmuligheter.

Kilde: Prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden i Oslo. Rodeo arkitekter/White arkitekter.