0 of 0 for ""

Sweco bistår Statkraft med oppgradering av vannkraftverk

Sweco skal levere rådgivertjenester når Svean kraftverk i Trondheim kommune skal oppgraderes.

Bilde (fra venstre): Swecos prosjektleder Arild Høydal og Statkrafts prosjektleder Torgeir Nørbech foran eksisterende Svean kraftverk.

Oppgraderingen innebærer bygging av en ny kraftstasjon ved siden av eksisterende kraftverk, i tillegg til nye tunneler som kobles til det eksisterende tunnelsystemet. Første fase av prosjektet er en konseptstudie hvor ulike alternativer for den nye kraftstasjonen skal utredes, og Sweco vil bistå med rådgivning innen alle fagområder.

– Det er ikke ofte vi får prosjektere kraftverk så nærme som i Trondheim, så vi gleder oss til å ta fatt på prosjektet. Statkraft er en av våre viktigste kunder, og vi ser frem til å bygge kraftverk sammen med dem, sier Arild Høydal, gruppeleder i Trondheim i Sweco.

Dagens kraftverk ligger i Nidelvvassdraget med inntak fra Selbusjøen og ble bygget over en lengre periode. Første del ble satt i drift i 1939, mens siste byggetrinn sto ferdig først i 1955. I dag har kraftverket en årlig produksjon på omtrent 122 GWh. Til sammenligning forbruker Trondheim by omtrent 2 870 GWh hvert år.

Statkraft planlegger å gjennomføre oppgraderingen av Svean, da anleggene er preget av alder og slitasje og betydelige investeringer må gjennomføres. Prosjektet vil også sikre en virkningsgradsøkning ved utskifting av gamle turbiner. Prosjektleder i Statkraft Torgeir Nørbech presiserer at prosjektet er i en tidlig fase og nødvendig konsesjonsprosess er under avklaring.

Fra stasjonen er det planlagt en ny trykksjakt i stål, med påkobling til eksisterende vannveg oppstrøms dagens fordelingsbasseng. Inntaket skal også rehabiliteres slik at det møter aktuelle funksjonskrav.

– I første fase, konseptfasen, skal vi utrede ulike alternativ for plassering av stasjon og tunnelsystem, og vurdere disse opp mot hverandre med hensyn til HMS, økonomi og klima og miljø. Målet med prosjektet er å øke produksjonen i vassdraget ved å bedre virkningsgraden og bedre samspillet mellom alle kraftverkene i Nidelven. Totalt forventes en produksjonsøkning på ca. 10 GWh for kraftverkene i Nidelvvassdraget enn i dagens situasjon, forteller Nørbech.

Prosjektet som starter opp i disse dager, planlegges gjennomført som en samspillsentreprise hvor både entreprenør og utstyrsleverandør skal kobles på i tidligfase. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2026.

– Vannkraftens viktige rolle i kraftsystemet har blitt enda tydeligere enn før, både med tanke på økt behov for ny fornybar kraft for å sikre det grønne skiftet og ikke minst forsyningssikkerheten. Sweco har vært sentral i vannkraftutbyggingen i Norge i over hundre år, og jeg er veldig stolt av at vi nok en gang befester vår posisjon i dette markedet og at våre kundenære og svært kompetente medarbeidere nå får ansvar for enda et viktig prosjekt for utvikling av fremtidens kraftproduksjon, sier Elisabeth Baird, divisjonsdirektør for energi i Sweco.