0 of 0 for ""

Sweco ansetter fra Byantikvaren i Bergen

Randi Reisæter går fra Byantikvaren til Sweco der hun blant annet skal jobbe med rådgivning knyttet til kulturminner, og gi råd om hvordan kulturmiljø kan ivaretas i forbindelse med byutvikling.

Bilde: Randi Reisæter

Reisæter har flere års erfaring med kulturminner, sist hos Byantikvaren i Bergen der hun har jobbet de siste elleve årene. Nå skal hun bruke sin erfaring i arkitekt- og ingeniørselskapet Sweco og sørge for at deres prosjekter blir så gode og effektive som mulig – så tidlig som mulig.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på en helt ny arbeidshverdag, og bruke kompetansen min til å guide tiltakshavere og planleggere gjennom mulighetsrommet mellom vern og utvikling. Til å se de kulturhistoriske kvalitetene. Og ta med seg det beste videre gjennom gode, tilpassede løsninger. Videre bruk og ombruk av eksisterende bygninger er dessuten et viktig bidrag for å redusere klimagassutslippene fra byggesektoren, her og nå, sier Randi Reisæter, seniorrådgiver for kulturminner i Sweco.

Kulturminner er alle spor etter menneskelig aktivitet i fysiske omgivelser. Kulturmiljø forteller vår felles historie, om det som har vært, om utvikling og endringer i samfunnet. De gir opplevelser, variasjon og identitet. I omtrent alle byutviklingsprosjekter, enten det er snakk om bygging av gang- eller sykkelveier, oppføring av nye bygg i eksisterende miljø eller rehabilitering og utvikling av eksisterende bygninger, må det gjøres en vurdering av eksisterende kulturminner. Dette for å sørge for at vår historiske arv tas vare på.

Derfor har Sweco egne kulturminnerådgivere i Bergen. De jobber med alt fra kulturminnedokumentasjon, kortere og lengre rådgivningsoppdrag for offentlige og private utbyggere og innad i organisasjonen, konsekvensutredninger, og har tett dialog med Byantikvar, kommune, fylkeskommune og Riksantikvaren.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha fått Randi på laget. Hennes kompetanse og erfaring vil være veldig verdifullt i våre prosjekter. Med sin bakgrunn fra Byantikvaren har hun god oversikt over hva kulturmiljøverdiene konkret er knyttet til, og hva som er realistisk å få til, hva som bør endres og hvordan tilrettelegge så godt som mulig i Swecos fremtidige prosjekter. Hun og de andre kulturminnerådgiverne snakker dessuten det samme språket som de offentlige etatene som tar avgjørelser i disse sakene og det ser vi at har stor verdi, sier Vibeke Juriks, gruppeleder for samfunnsplanlegging i Sweco.

Reisæter blir en del av Sweco sin gruppe for samfunnsplanlegging som består av 21 ansatte og ledes av Vibeke Juriks.