0 of 0 for ""

Risikoanalyse forebygger det utenkelige

Stadig flere virksomheter gjennomfører risikoanalyser for å møte myndighetskrav og være forberedt på å takle det utenkelige.

«Dette skulle ikke skjedd!». Med ujevne mellomrom står en bedriftsleder eller kommunerepresentant duknakket frem i mediene for å forklare at noe har gått galt, og hvorfor. Selvsagt skulle det ikke skjedd, men det skjedde likevel, og det skjedde fordi virksomheten ikke var godt nok forberedt på hva som kunne gå galt og hvilket omfang det fikk.

– Å være forberedt på å takle det utenkelige, er god forebygging, sier sikkerhetsrådgiver Hilde Andersen i Swecos brann- og risikostyringsgruppe i Bergen.

Forebygger Legionella

Hilde er én av ti eksperter i risikoteamet, og har nettopp gjennomført et prosjekt for Bergen kommune for å vurdere risiko knyttet til kjøletårnene i Bergenshallen og ved skøytebanen på Slåtthaug. Det luftavkjølte vannet i et kjøletårn kan gi gunstige temperatur- og vekstforhold for Legionella-bakterien som kan spre seg i store mengder til omgivelsene dersom forholdene ligger til rette for det. Bakterien kan spres via aerosoler, små vanndråper i konsentrerte skyer, som spyttes ut fra tårnene. Det erfarte vi ved flere anledninger tidlig på 2000-tallet, da legionella-bakterien ble spredt fra kjøletårn i Stavanger og Østfold. Flere menneskeliv gikk tapt.

Bakterien er i utgangspunktet ganske uskyldig, men hvis du får store mengder i deg, kan du få legionærsyken. Den er alvorlig, og fordi kjøletårn gjerne er plassert i tett befolkede områder der mange kan smittes, er slike installasjoner plassert i Folkehelseinstituttets høyeste risikokategori.

Stor gevinst
Nå har Sweco hentet inn informasjon, inspisert anleggene, etablert dokumentasjon og rutiner, kartlagt risiko og fått på plass forbedringsforslag og tiltak for kjøletårnene ved isbanene som Bergen kommune drifter.

– Kommunen ønsket hjelp til å utforme en mal for hvordan de skal håndtere anleggene, slik at de kan gjøre jobben selv neste gang. Sammen med kommunen har vi kvalitetssikret eksisterende rutiner, laget en risikoanalyse og foreslått tiltak. Resultatet er at vi, i samarbeid med kommunen, har etablert bedre rutiner, mer bevissthet i organisasjonen og oppnådd større forståelse og samhandling mellom de som drifter og de som har eierskap til anleggene. Det er særlig viktig siden ulike typer ansvar ligger i flere avdelinger. Det er stor gevinst for kunden å delta i en slik prosess, sier sikkerhetsrådgiver Eirik Grønstøl.

Etterspørselen etter ekspertise for risikostyring har de seneste årene økt i takt med strengere myndighetskrav. Samtidig er næringslivsledere og myndigheter blitt mer bevisste på å kartlegge og håndtere risiko. For Swecos del er konsekvensen at risikoteamet har vokst fra tre til ti medarbeidere på fem år.

Håndterer all mulig risiko

I disse dager er det særlig viktig å være på vakt. Risikoen for at Legionella får etablert seg og kan utgjøre en smitterisiko, er nemlig større når vannsystemene har stått stille over tid. Derfor er gode drifts- og vedlikeholdsrutiner særlig viktig nå som hoteller og treningssentre med dusjanlegg starter opp igjen etter å ha vært stengt i mange uker som følge av Covid-19.

– Risikohåndtering blir viktigere og viktigere for samfunnet. I tilfellet med Bergen kommune var Legionella en potensiell trussel som kommunen ønsket å ha bedre oversikt over. Som fageksperter bruker vi den samme universelle metodikken i alle risikovurderingene vi gjør, enten det gjelder Bybanen, jernbane, damanlegg, strømforsyning, vannforsyning til yngeloppdrett, oppvarming eller datasystemer. Alle organisasjoner av en viss størrelse bør ha en beredskapsplan. For å kunne lage den, må det først kartlegges hvilken risiko som ligger i virksomhetens operasjoner, sier Hilde Andersen.