0 of 0 for ""

Oversiktsbilde over Norges største byggeplass, Nye Stavanger Universitetssykehus

Norges største byggeplass

På en brakke ved Ullandhaug, sitter prosjektdirektør i Sweco Lars Egil Borsheim. Den har han holdt kontor siden 2018 og kommer til å bli der til 2024. Han er nemlig utleid som prosjektleder for bygg i prosjektet Nye Stavanger Universitetssykehus (Nye SUS).

Arbeidet med planleggingen av sykehuset startet med konseptfasen tilbake i 2013, og i 2024 skal sykehusets første byggetrinn stå ferdig. I dag er rundt 20 prosent av det nye sykehuset bygget, resten er under prosjektering.

Totalt skal 125 000 kvadratmeter sykehus og 20 000 kvadratmeter med parkeringshus oppføres, noe som gjør at byggeplassen kvalifiseres til Norges største. På byggeplassen er det hektisk aktivitet. Råbygget nærmer seg ferdigstillelse, fasadearbeider, taktekking, bygging av personheiser og teknisk infrastruktur inne i bygningene pågår. Provisorisk oppvarming av byggene skjer med energi fra energibrønner som er boret i fjell.

– Det er kjekt å se at ting begynner å ta form. Dette er første byggetrinn, og det neste har planlagt oppstart etter dette er ferdig. Målet er at sykehuset skal ta imot de første pasientene i løpet av høsten 2024, sier Lars Egil Borsheim.

Leder ledere

Totalt er mellom 300 og 400 mennesker innom byggeplassen hver dag. Av disse har Lars Egil ansvar for 15 byggeledere.

– Som prosjektleder for bygg har jeg ansvar for å sørge for at byggeledere og entreprenører har informasjonen de trenger for å gjøre jobben sin.

Denne informasjonen innebærer alt fra dokumenter og tolkning av kontrakter, til juridisk bistand. I tillegg til dette har han bidratt inn i anskaffelsesrundene. Han har også vært involvert i utarbeidelse av konkurransegrunnlag, forhandlinger og bistått under kontrahering av entreprenører der det har vært naturlig, og delegert mye videre ut i organisasjonen.

– Prosjektet gjennomføres med byggherrestyrte, sidestilte entrepriser etter NS8405. Vi følger en entrepriseoppdeling som sikrer at både lokale og regionale entreprenører kan konkurrere om kontraktene vi utlyser. Så langt har vi utlyst ca 90 entrepriser, og vi har i våre konkurranser åpnet for at tre til åtte entreprenører kan delta  i hver av konkurransene.

Samarbeid og tillit

Som prosjektleder for bygg inngår Lars Egil i ledergruppen til Nye SUS-prosjektet, og han har ansvar for å styre den totale gjennomføringen av bygningsmessige arbeider, både innvendig og utomhus. Han har lang erfaring som både prosjektleder og byggeleder, men dette er det største prosjektet han har ledet.

– Jeg liker store prosjekter og utfordringene de medfører. Jeg er glad i mennesker og samspillet mellom ulike folk, og dette gjør meg nok til en god prosjektleder. I dette prosjektet leder jeg byggeledere som er vant til å være ledere i en liten organisasjon, men her er de en liten del av en stor organisasjon, dette har medført spennende utfordringer, sier han.

Han påpeker at et godt samarbeid og tillit mellom alle involverte er helt avgjørende for å lykkes

– For meg er det helt avgjørende å ha forståelse for mine byggelederes arbeidshverdag, utfordringer og behov, og dette får jeg gjennom å lytte til dem. En viktig del av det å være leder er også å anerkjenne at vi alle sitter på ulik kunnskap, og jeg spør mine byggeledere ofte om råd. I tillegg er jeg tydelig på hva jeg krever av hver enkelt byggeleder og kommuniserer at jeg er her for dem.

Bilde av Lars Egil Borsheim

For å sikre en god dialog mellom alle sine byggeledere har de korte Teams-møter en gang om dagen.

– Selv om vi sitter på samme brakke, kan vi ikke sitte sammen. Hver morgen har vi et Teams-møte hvor alle byggeledere og prosjektledere deler ting som er verdt å vite. Annen hver uke har vi et lengre møte hvor vi går i dybden på ulike emner, sånn at vi sikrer en omforent forståelse av blant annet kontrakter og standarder.

Fremtidens sykehus

I prosjektet skjer det meste av samhandling digitalt.

– For å sikre best mulig informasjonsflyt, dokumenteres alt vi gjør i prosjektet i et eget system; Pims 365. Her logges alle oppgaver og all aktivitet, og disse kobles igjen mot de som har ansvar for de ulike sakene, sier Lars Egil.

I prosjekter som blir stadig mer komplekse, er han takknemlig for at verktøyene også er i utvikling.

– Det at vi nå kan prosjektere modellbasert sørger for at kommunikasjon mellom prosjekterende og de som skal bygge blir bedre, og sikrer at vi kan se byggbarheten før vi godkjenner.

Utover at prosjekteringsverktøyene er moderne, lover prosjektlederen også at sykehuset vil bli fremtidsrettet.

– Dette sykehuset er bygget for fremtiden, og jeg ser frem til åpningen av et sykehus bygget på brukerne og pasientenes premisser, sier han.

Foto av byggeplass: Mikal Haga, Kruse Smith