0 of 0 for ""

KUNNGJØRING: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Roligheten næringsområde i Porsgrunn kommune.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det at Sweco Norge AS på vegne av Stabil Eiendom AS starter opp arbeidet med detaljregulering for Roligheten næringsområde. Planen har fått PLANID: 429.

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområdet utgjør ca. 11 daa. Planområdet tar for seg eiendommene gnr./bnr. 200/3956, 200/1991, 200/1992, 200/1994 og deler av eiendommen 200/1989.

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for næringsbebyggelse. Det planlegges lagt til rette for ny bebyggelse for verksted, kontor og lager. Eksisterende bygg på eiendommen 200/1991 beholdes, mens tilgrensende bygg mot nord (eiendom 200/3956) fjernes og erstattes med ny bebyggelse. Et nytt næringsbygg på eiendommen 200/1992 ønskes etablert.

Planarbeidet er i tråd med overordnet plan og vurderes derfor til ikke å være konsekvensutredningspliktig i hht. §§ 6 og 8 i Forskrift om konsekvensutredninger.

Det blir også varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i samsvar med PBL § 17-4.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Sweco v/ Siv Wiersdalen tlf. 93204564 eller som e-post til siv.wiersdalen@sweco.no.

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis på e-post til siv.wiersdalen@sweco.no eller pr. brev.

Postadresse: Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Storgaten 136, 3901 Porsgrunn

Kopi sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no
Postadresse: Pb. 128, 3901 Porsgrunn

Frist for tilbakemeldinger: 14.10.2019.Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside

Plan- og oversiktskart

Lokaliseringskart

Referat fra oppstartsmøte