0 of 0 for ""

Kunngjøring, Bergen kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-1, § 12-3 og § 12-8 blir det med dette varslet oppstart av reguleringsplan for Wernerholmsvei 17, gnr. 41, bn.r 168, mfl. Bergen kommune. Tiltakshaver er Framar eiendom AS.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av mindre leilighetsbygg på østsiden av gnr. 41 bnr. 168. Dagens villa skal stå som den er. Foreløpige skisser tegnet av Grieg arkitekter AS, legger til rette for en bygning for 12 leiligheter, hvor parkering er løst under bakken. Tilkomsten løses omtrent ved dagens avkjørsel, men her må det gjøres nærmere vurderinger rundt siktforhold og eventuelle utbedringer av veien. Gjeldende planer:

  • Området er uregulert.
  • Eiendommen omfattes av kommunedelplan «Fana Nesttun planID 30000, vedtatt 15.01.2001».
  • Eiendommen av avsatt til boligområde.

Planområdet er på 11,1 daa og er merket av med stiplet linje i kartutsnittet. Se kartutsnitt her.

Merknader, opplysninger og spørsmål som kan ha interesse for planarbeidet må sendes innen 22.10.2016 til:

  • Sweco Norge AS, v/Tord Bakke, Storetveitvegen 98, 5072 Bergen, tlf: 55 27 50 00, e-post: tord.bakke@sweco.no
  • Alle mottatte dokument, merknader og lignende vil følge planforslaget når det blir sendt til kommunen for behandling.