0 of 0 for ""

Illustrasjon: HAV Eiendom

Fremtidens Avfallshåndtering

To alternative avfallsløsninger for Grønlikaia i Oslo har blitt analysert av Sweco, for utbygger Hav Eiendom. Resultatene røsker opp i tidligere antagelser og viser at høyteknologiske løsninger ikke alltid er mest bærekraftige.

Grønlikaia er det siste av havneområdene i Bjørvika som skal utvikles. I dag har området status som industri- og logistikkhavn, men om noen år vil det være en integrert del av det urbane landskapet i Oslo, med omtrent 1500 boliger samt nærings- og kontorlokaler.

Som del av utviklingen har utbygger Hav Eiendom vurdert ulike løsninger for avfallshåndtering for området. Studien vil fungere som et verdifullt innspill i beslutninger om hvilken type avfallssystem som bør velges på ulike tomter og lokasjoner. Sweco ble engasjert for å analysere klimagassutslipp og livsløpskostnader knyttet til to alternativer: nedgravde containere og avfallssug.

– Sweco har utført en grundig analyse av klima- og bærekraftpåvirkningen av avfallshåndteringssystem for det kommende boligområdet. Ettersom avfallssug utgjør en betydelig investering og innebærer solide inngrep, var det av stor interesse å sammenligne dette med en mer tradisjonell løsning, forteller bærekraftrådgiver Marie Karvel Kyllingstad.

Avslører energityv

For å kvantifisere både utslipp og kostnader tilknyttet bygging og drift av avfallshåndtering, har Swecos bærekraftrådgivere utført en omfattende livssyklusanalyse (LCA) for de to løsningene. LCA er ofte vanlige for bygg- og infrastrukturprosjekter, men ved tekniske løsninger som avfallssugsystemer eksisterer det få tidligere beregninger å basere seg på.

– Det er mangel på standardiserte verktøy for å utføre LCA på avfallssystemer og andre tekniske installasjoner. I vår analyse har vi inkludert ulike faktorer som transport, energiforbruk, vedlikehold, utbygging og materialproduksjon. Det er interessant å merke seg at klimagassutslippene fra energiforbruket, som er nødvendig for å drifte et avfallssugsystem alene, er dobbelt så høyt som den samlede utslippsbelastningen for nedgravde containere, sier bærekraftsrådgiver Marie Sveen OIsen.

Tidligere har det blitt argumentert for at fordelen med avfallssugsytemer er at de eliminerer dieseldrevne utslipp tilknyttet transport. Swecos bærekraftsrådgiverne påpeker at dette argumentet er i ferd med å foreldes.

– I takt med at vi beveger oss mot en elektrifisering av bilparken, inkludert tunge kjøretøy, ser vi en stor reduksjon i utslipp tilknyttet dieseltransport. Dette medfører at den tidligere fordelen med avfallssugsystemer gradvis svekkes, forklarer Kyllingstad.

Figur hentet fra rapporten: Klimagassutslipp per fase for de to alternativene.

Rapport til etterfølgelse

Allerede før studien ble igangsatt, hadde Swecos rådgivere klare forventninger, basert på innsikt om dagens drivstofforbruk og installering av avfallshåndteringssystemer.

– Det er ikke lenger tilstrekkelig å påstå at noe er bærekraftig; man må kunne dokumentere det med en rapport og kvantitative data. Sweco har tidligere fremhevet betydningen av elektrifisering av tungtransporten, som er med på å redusere transportens innvirkning på resultatene, forteller Kyllingstad.

Swecos rapport ble presentert for renovasjons- og gjenvinningsetaten, og har vært av stor interesse hos aktører som ønsker lignende vurderinger i sine prosjekter.

– Vi er stolte av samarbeidet vi har hatt, både innad i prosjektgruppen og med kunden, og håper rapporten kan bidra til mer databaserte og faglige beslutninger i fremtiden. Det var viktig for Hav Eiendom å gjennomføre studien og presentere alle fakta om klima- og kostnadseffekten av mulige løsninger. Endelig beslutning blir ikke tatt utelukkende basert på argumentene i rapporten, men analysen vil spille en viktig rolle i helhetsvurderingen, sier Kyllingstad.