0 of 0 for ""

Fra endring til vane?

I en ny undersøkelse kommer det frem at to av ti ønsker en fleksibel arbeidshverdag hvor de kan velge mellom å jobbe hjemmefra og på arbeidsstedet sitt. – Dersom flere jobber hjemmefra i fremtiden, kan det gi oss muligheter til å tenke nytt om mobilitet, sier mobilitetsekspert Sara Polle.

I oktober gjennomførte Sweco en spørreundersøkelse hvor 1000 respondenter i Oslo kommune svarte på spørsmål om hvordan koronasituasjonen har påvirket deres arbeidshverdag og reisevaner.

– Undersøkelsen viser at de største forskjellene mellom september 2019 og september i år, er at andelen som reiser kollektivt til og fra jobb har stupt, mens andelen som jobber hjemmefra øker. Situasjonen tatt i betraktning var ingen av disse funnene overraskende, forteller mobilitetsekspert Sara Polle.  

2020 har vært hjemmekontorets år, samtidig som det har kommet sterke oppfordringer fra myndighetene om å unngå bruk av kollektivtransport. Dette har snudd opp ned på hverdagen til flere nordmenn, og Polle påpeker at endrede vaner kan bli varige. 

– Koronasituasjonen har påvirket våre reisevaner, og dette må vi ta hensyn til når vi planlegger fremtidens mobilitet. I fremtiden ønsker flere en fleksibel arbeidshverdag med variasjon mellom hjemmekontor og jobbing fra arbeidsstedet. Om dette blir en realitet vil det bety færre turer til og fra jobb, og det må vi ta i betraktning når vi utformer fremtidens mobilitetsløsninger, sier hun.  

Undersøkelsen finner du her.

 

Mer fleksibilitet 

I Norge har arbeidshverdagen tradisjonelt sett funnet sted på arbeidssted utenfor hjemmet, nå kan denne trenden synes å snu. 

– Vi spurte respondentene hvor de vil foretrekke å jobbe fra i fremtiden, og hele 60 prosent svarte at de ville foretrekke en arbeidshverdag hvor man kombinere det å jobbe hjemmefra med fysisk oppmøte på arbeidsplassen, og rent hjemmekontor. Denne trenden bekreftes av lignende norske og europeiske undersøkelser. Jeg tror at vi som samfunn har erfart at det er flere fordeler knyttet til fleksibilitet rundt hvor vi jobber fra, og jeg tror en konsekvens av dette er at vi i fremtiden vil ta færre turer mellom arbeidssted og hjemmet, sier hun.  

Mobilitetseksperten sier at ønsket om fleksibilitet står relativt sterkt i vårt samfunn. 

– Vi ønsker oss gjerne mer frihet og mer fleksibilitet i hverdagen, og det bekrefter undersøkelsen. Dersom vi får en vedvarende situasjon hvor færre reiser til og fra jobb hver dag, vil dette føre til mindre belastning på kollektivtransporten og veiene våre, noe som igjen påvirker hvordan vi jobber med mobilitet. Med færre reisende får vi muligheten til å tenke nytt om våre mobilitetsløsninger, sier hun. 

Færre kollektivturer og flere nye syklister

Polle påpeker at kollektivtransporten har vært en av koronataperne, og at de som reiste kollektivt i september 2019 nå reiser færre turer eller har funnet andre transportmidler.

– Andelen kollektivreiser hadde en nedgang fra 52 prosent til 30 prosent fra september i fjor til september i år. Sett bort i fra kollektivandelen ser vi at bruken av de andre transportmidlene holder seg relativ lik i 2019 og 2020, forteller hun.

Hun trekker frem at andelen turer tatt til fots er tilnærmet lik i de to periodene, og at det er en minimal nedgang i bilbruk.

– Det er også variasjon i hvilke transportmidler folk velger. Eksempelvis har 46 prosent av syklistene gjennomført en like stor andel turer på sykkel i år som i fjor, mens 27 prosent har sluttet å sykle. I tillegg kommer det frem at 33 prosent av syklistene er førstegangssyklister, sier Polle.

Hun forteller også at antall turer tatt med bil er redusert med åtte prosent, dersom man sammenligner de to årene. Selv om den totale andelen går ned, ser vi at 31 prosent av bilistene kjører flere turer til og fra jobb i år enn i fjor, og at 23 prosent av bilkjørerne er nye bilbrukere. 

– At vi får flere nye syklister og bilister kan nok forklares med at disse transportmidlene har erstattet kollektivturene i pandemitiden.

Nå er hun spent på hvordan denne utviklingen blir fremover.

– Undersøkelsen har gitt oss innsikt i hvordan pandemien har påvirket våre reisevaner i september. Fra et mobilitetsperspektiv blir det spennende å se hvordan endringene vi nå har opplevd vil påvirke våre reisevaner i fremtiden, avslutter hun.