0 of 0 for ""

Ett skritt nærmere den attraktive nordiske byen

Swecos eksperter er et halvt års tid inn i arbeidet med å kartlegge hva som kjennetegner en attraktiv nordisk by. Resultatet vil knytte FNs bærekraftsmål tettere opp mot lokal byutvikling.

Prosjektet er en del av Nordisk ministerråds satsningsområde «Norden i omstilling». Siden september har representanter for de 18 deltakerbyene jobbet med å lage handlingsplaner. I grupper har de diskutert hvilke utfordringer de har i dag, og hva de ønsker å fokusere på fremover. Målet er å finne ut hvordan hver enkelt by kan bli attraktiv og bærekraftig – på sin egen måte.

– Deltakerne er små og mellomstore byer, som Narvik, Hamar og Lund. Noen velger å fokusere på mobilitet, noen på medvirkning, andre på nye former for privat-offentlig samarbeid eller -finansiering. De jobber frem konkrete prosjekter som de kan teste ut og måle resultatene av, sier Hans Kristian Ryttersveen, arealplanlegger i Sweco og leder for prosjektet.

Han forklarer at grunnlaget for prosjektet er brukerinvolvering og en såkalt bottom up-prosess, hvor byene selv spiller en avgjørende rolle.

– Dette er et ekte utviklingsprosjekt. Vi kan ikke designe prosessen slik vi normalt gjør, ettersom byene er med og styrer den. Det gjør at prosjektet blir mer uforutsigbart, og det er spennende, sier Hans Kristian.

FN-målene i praksis

Mens byene utvikler sine konkrete mål, jobber Swecos eksperter med det helhetlige bildet. De analyserer data de har samlet inn fra deltakerbyene, og på bakgrunn av denne informasjonen definerer de målsetninger og indikatorer for bærekraft og attraktivitet i Norden. Et viktig rammeverk i den sammenheng er FNs bærekraftsmål.

– Strategien vi skal sitte igjen med neste år vil være tett koblet opp mot disse 17 målene. Nylig arrangerte vi en workshop i Danmark, hvor alle byene skulle finne ut av hvilke mål som var mest relevante for dem. Klima-målet gikk selvsagt igjen, men også andre mål ble trukket frem, som likestilling mellom kjønnene, og innovasjon og infrastruktur.

Workshopen fant sted i Viborg i Jylland, en liten by som allerede har lykkes i å øke sin egen attraktivitet og bærekraft. I fjor ble det klart at Apple vil investere seks milliarder danske kroner i et datasenter i byen, som skal driftes utelukkende på fornybar energi.

– Det var inspirerende både for oss og for de andre byene å se hvilke resultater man kan oppnå gjennom målrettet arbeid. I Viborg har de jobbet over lang tid for å få dette til, og politikere og byråkrater på alle nivåer har samarbeidet godt, sier Hans Kristian.

Nybrottsarbeid

I tiden fremover vil hver enkelt by fortsette å konkretisere målene sine, og så jobbe med tiltak for å nå disse målene. Sweco skal blant annet jobbe videre med å utvikle indikatorer på hva som definerer attraktivitet og bærekraft i Norden, slik at byene får verktøy til å måle resultater og fremgang. De jobber også med å utarbeide en helhetlig strategi.

– Dette er nybrottsarbeid. FNs bærekraftsmål skal nås innen 2030, men det er hittil ingen i Norden som har etablert et rammeverk for hvordan man skal jobbe med dette lokalt. Vi ser nå at stadig flere kommuner og bedrifter begynner å integrere målene i sine egne planer, så timingen er god, sier Hans Kristian.

Til tross for ulikheter knyttet til både geografiske og demografiske faktorer, ser han mange likhetstrekk mellom de 18 nordiske byene.

– Det er mange av de samme utfordringene som går igjen. Man er opptatt av å forhindre fraflytting av unge folk, å skape helhetlig byutvikling og å investere i arbeidsplasser. Vi hører også inspirerende suksesshistorier, og dem blir det forhåpentligvis enda flere av i årene fremover, sier Hans Kristian.

Vil du vite mer om prosjektet? Besøk hjemmesiden på regjeringen.no.