0 of 0 for ""

Varsel om utvidet plangrense for detaljregulering Drotningsvik renseanlegg

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om utvidelser av planområdet for detaljreguleringsplan for Drotningsvik renseanlegg, PlanID 70950000. Planarbeidet utføres av Sweco Norge AS på vegne av Bergen Vann.

Detaljreguleringsplan for Laksevåg, gnr. 136 bnr. 208 mfl. Drotningsvik Renseanlegg, PlanID 70950000

Oppstart av planarbeidet for Drotningsvik renseanlegg ble varslet ved brev datert 25.02.2022 til berørte hjemmelshavere, naboer og fagetater, samt ved annonse i Bergens Tidende og på sweco.no. Våren 2022 ble det utarbeidet og levert inn reguleringsplan for renseanlegg inni fjell i Drotningsvik til 1. gangs behandling, men det ble besluttet stoppet høsten 2022 grunnet risikovurdering i forbindelse med sprengning av fjellhallen tett opp til planlagte tunneler til nytt Sotrasamband og eksisterende strømkabler som går inni fjellet i Drotningsvik.

Det er nå et ønske om å legge til rette for renseanlegg i dagen i Drotningsvik, og i den anledning er det behov for å utvide plangrensen. Planområde, inkludert utvidet område, er vist i kart under. Utvidet område er vist med skravur.

Renseanlegget med tilhørende anlegg vil etableres i dagen med utslippsledninger i borehull gjennom Storhaugen og ut i fjorden, og vil først bygges etter at den nye Sotrabroen er ferdigstilt.

Se sweco.no for informasjon om planarbeidet.

Kjente grunneiere og rettighetshavere vil få egen skriftlig melding.

Eventuelle kommentarer til varselet rettes skriftlig til:
Sweco Norge AS v/Silje Hermansen (silje.hermansen@sweco.no) innen 29.03.2023.

Vedlegg:

  1. Varslingsbrev
  2. Planavgrensning