0 of 0 for ""

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Sweco Norge AS, på vegne av Stavanger kommune Bymiljø og utbygging (BMU), gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang i Stavanger kommune:

Plan 2842 – Detaljregulering for Jåttåvågen svømmeanlegg, felt K3 og K4

Formålet med planen er å legge til rette for et kommunalt bade- og svømmeanlegg på Jåttåvågen i Hinna kommunedel. Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan og tar utgangspunkt i Områderegulering for Jåttåvågen 2, plan 2376.

Du kan se referat fra oppstartsmøte og planinitiativ på kommunens nettside, under varsel om oppstart av planarbeid. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1.

Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet sendes til sigrid.salicath@sweco.no, eller til Sweco Norge AS v/Sigrid Salicath, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo, med kopi til Stavanger kommune By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger – eller som epost til postmottak.bos@stavanger.kommune.no, innen 06.03.2024.

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Med vennlig hilsen
Sweco Norge AS

Sigrid Salicath
Planprossesleder


Vedlegg:

Varslingsbrev
Planinitiativ
Referat fra oppstartsmøte
Stedsanalyse
Oversiktskart