0 of 0 for ""

Melding om oppstart av reguleringsarbeid

Sweco Norge AS, gir på vegne av Bane NOR melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8:

Detaljreguleringsplan for Sanering av planoverganger Våler Kåten planID 20240001.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for sanering av 9 planoverganger (markert med tall på kartet ) på strekningen mellom Våler og Kåten i Våler kommune.

I samråd med Våler kommune er det vurdert at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og utløser ikke krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017 (FOR-2017-06-21-854).

Plangrense er vist på kartutsnitt under. Det varsles et større område enn selve tiltaket for utbyggingen, dette er for å sikre areal for å få gjennomført tiltaket.

Kjente grunneiere og rettighetshavere vil få egen skriftlig melding. Eventuelle kommentarer til varselet rettes skriftlig til Sweco Norge AS v/Cathrine Heramb Ovrid (cathrineheramb.ovrid@sweco.no) innen 19.04.2024, med kopi til Våler kommune(postmottak@vaaler-he.kommune.no).

Innspill merkes med 20240001 Reguleringsplan PLO Våler Kåten.

Kontaktperson Sweco AS:
Cathrine Heramb Ovrid – Prosjektleder
cathrineheramb.ovrid@sweco.no, mobil: 45219742


Vedlegg:

Varslingskart

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte