0 of 0 for ""

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

Sweco Norge AS gir på vegne av Bane NOR SF melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8:

Detaljregulering for planovergang Løk, nord for Dal Gbnr. 92/37 og 93/18.

Planområdet ligger ved Løk gård, nord for Dal og er på ca 58 daa. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av ny bro over jernbanelinjen slik at nåværende overgang i plan kan legges ned. Dagens planovergang vil stenges med gjerde. Dette gjøres for å bedre trafikksikkerheten. Den nye broen planlegges sør for dagens planovergang for å utnytte terrengets høydeforskjeller da kontaktledningsanlegget til jernbanelinjen må ha en fri høyde på omtrent 7 meter. Ut over bro og veianlegg planlegges det ingen ny bebyggelse.

Planområdet består i dag av skog, toglinje og åpen fastmark. På østsiden av jernbanelinjen er det noe fulldyrket mark som kan bli berørt, avhengig av hvordan veianlegget prosjekteres på østsiden av planovergangen og frem til Løk gård. Naturfredningsområdet for Andelven, Nessa, Risa vil ikke bli berørt av planlagt tiltak. Adkomst til planområdet vil være fra Løkvegen.

Planområdet er i Eidsvoll kommuneplans arealdel 2021-2031 avsatt til LNFR-formål og jernbane. Detaljreguleringen er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under § 6, § 7 eller § 8 i forskrift om konsekvensvurdering. Utfyllende vurdering av om tiltaket faller under forskriften ligger i planinitiativet.

Varslingsgrense er vist på kartutsnitt under.

Kjente grunneiere og rettighetshavere vil få egen skriftlig melding.

Eventuelle kommentarer kan sendes til:

Sweco Norge AS v/Jeppe Wethal, Jernbaneveien 5-7, 1400 Ski

eller til epost: jeppe.wethal@sweco.no, innen 11.11.23, med kopi til Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll eller til post@eidsvoll.kommune.no.

Eventuelle kommentarer og merknader fra berørte parter, naboer og offentlige myndigheter knyttet til dette varselet vil bli gjennomgått og kommentert i planforslaget når denne blir lagt til politisk behandling.

Det vil også bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i utvalg for næring, plan og klima.

Vedlegg: