0 of 0 for ""

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan – Haugesund

Jordan Finans AS skal i gang med utarbeidelse av detaljregulering for Grønhauggata i Haugesund.

Formål

Formålet med planen er leilighetsbygg på inntil 11 enheter med en maksimal byggehøyde på 16 meter over fortau. Planforslaget utarbeides på bakgrunn av bestemmelsen, krav om reguleringsplan, i kommunedelplanen for Haugesund sentrum. Kommende planforslag utfordrer planbestemmelsene for blant annet høyde, mengde bygg masse og uteoppholdsareal i gjeldende KDP. Planområdet er lokalisert i nord-østlig del av Haugesund sentrum og er på 1,2 daa.

Merknader

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes innen 20. mars 2022 til:

Sweco Norge AS v/Tord Bjørnevik, Fantoftvegen 14P, 5072 Bergen.

Merknader kan også sendes på e-post: tord.bjornevik@sweco.no

 

Merknaden må merkes med mottaker og «Grønhauggata».

Dokumenter som legges ut – følger vedlagt: