0 of 0 for ""

Varsel om oppstart av detaljregulering og høring/offentlig ettersyn av planprogram for industriområde KN8, Orstdad, Klepp kommune

Sweco AS har på vegne av forslagsstiller Orstad park AS/Orstad Industri Utvikling AS startet arbeid med detaljregulering for nytt industriområde KN8 i Klepp kommune, og vi ber om innspill til arbeidet.

Iht. plan – og bygningsloven (pbl) §§ 12-8 og 12-9 varsler vi om oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn av planprogram. Høring og offentlig ettersyn betyr at alle kan komme med sin mening eller opplysninger som de mener har betydning for saken.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av et næringsområde i tråd med kommuneplanen. Området skal legges til rette for industri, kraftkrevende industri og kontor.

Planområdet er i gjeldene kommuneplan disponert til næringsformål (felt KN8).
Detaljreguleringsplanen for området har fått navn:

Detaljregulering for industriområde KN8, Orstad, plan 2023005

Konsekvensutredning

Formålet med planen er å legge til rette for næring med en utnyttelse høyere enn 15 000 m2.
Iht. forskrift om konsekvensutredning stilles det dermed krav om konsekvensutredning.

Planprogram

Planarbeidet innledes med utarbeidelse av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø og samfunn skal bli tatt i betraktning under forberedelsen av planen og
tiltaket.

Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen skal gjennomføres, slik at man oppnår
medvirkning og forutsigbarhet i planprosessen.

Utbyggingsavtale

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Informasjon

Varsel om oppstart kunngjøres også på Sweco- og Klepp kommune sine hjemmesider. Her legges det ut:

– Referat fra oppstartsmøte
– Planinitiativ, stedsanalyse og forslag til planprogram

Varslet planområde

Planområdet ligger på Orstad i Klepp kommune, se oversiktskart i figur 1. Endelig avgrensning og innhold i planen avklares i arbeidet med reguleringsplanen.

Figur 1: Avgrensning av planområdet.

Frist for innspill

Merknader til varsel om oppstart og planprogram sendes skriftlig til Sweco med kopi til Klepp kommune. Det kan gjøres enten digitalt på epost til helene.ostmoe@sweco.no eller pr. brev til Sweco Stavanger v/Helene Østmoe, Postboks 97, 4068 Stavanger.

Kopi til Klepp kommune kan sendes til postmottak@klepp.kommune.no eller pr. brev til Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe.

Merknader må være innsendt innen 22.03.24. En ber om at eventuelle leietakere blir informert.

Med vennlig hilsen
Helene Østmoe
Sweco Norge AS


Vedlegg:

Varslingsbrev

Planinitiativ, stedsanalyse og planprogram

Referat fra oppstartsmøte