0 of 0 for ""

TILLEGGSVARSEL – ENDRING AV OMRÅDEPLAN SKARBEKKEN – Plan 1130201904 (tidligere PLAN 10-15)

Strand kommune gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

TILLEGGSVARSEL – ENDRING AV OMRÅDEPLAN SKARBEKKEN – Plan 1130201904 (tidligere PLAN 10-15)

Det varsles med dette at undervisningsformål (felt o_U) flyttes internt i planområdet. Dagens o_U reguleres til boligformål og detaljreguleres som del av planendringen.

Det vurderes at tilleggsvarslingen ikke gir vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under § 6, § 7 eller § 8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II.

Vedlagt er detaljert beskrivelse av tilleggsvarsel, varslet plangrense, notat vedrørende flytting av skoletomt, situasjonsplan og snitt for detaljregulering.

Eventuelle kommentarer kan sendes til:

Sweco Norge AS v/Gudrun Hegelstad Oma, Forusparken 2, 4031 Stavanger

eller e-post gudrun.oma@sweco.no, innen 06.12.23, med kopi til Strand kommune, plan- og forvaltning, postboks 115, 4126 Jørpeland eller til postmottak@strand.kommune.no.

Ber om at merknader merkes med områdeplan Skarbekken.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i forvaltningsutvalget. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i forvaltningsutvalget, deretter endelig behandling i kommunestyret.

Tilleggsvarsling med vedlegg kan finnes på:

https://www.strand.kommune.no/ og  www.sweco.no

Det bes om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

Vedlegg: