0 of 0 for ""

Reguleringsplan 82-1 Myrane, Tau – i Strand kommune

Sweco Norge AS søker på vegne av Gullbekkparken AS om reguleringsendring for deler av reguleringsplan 82-1 Myrane, Tau – i Strand kommune. Planen omfatter eiendommene gnr/bnr 31/66, 31/65, 31/868 og 31/687, som grenser til Gullbekkvegen i nord, Furulia i sør og øst og eksisterende leiligheter i vest.

Hovedformålet med reguleringsendringen er å legge til rette for rekkehusbebyggelse med tilhørende kjørevei og lekeplass, i hovedsak i tråd med gjeldende reguleringsplaner. Planen sikrer også et større naturområde. Se vedlagt planbeskrivelse for ytterliggere beskrivelse av planforslaget og vurderinger av konsekvenser.

Eventuelle innspill til planen kan sendes innen 08. april 2022 på epost til helenesande.furre@sweco.no, med kopi til Strand kommune postmottak@strand.kommune.no, eller med brev til Sweco Norge AS v/Helene Sande Furre, Forusparken 2, 4031 Stavanger.

Vedlagte plandokument:

Høringsbrev

Planbeskrivelse

Plankart

Bestemmelser

Illustrasjonshefte

Situasjonsplan

Snitt

ROS-analyse

Plan- og profiltegning

Geoteknisk datarapport

07a Sol-og-skyggeanalyse_21.03-kl-12-scaled

07b Sol- og skyggeanalyse_21.03 kl 15

07c Sol- og skyggeanalyse_21.06 kl 15

07d Sol- og skyggeanalyse_21.06 kl 18