0 of 0 for ""

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID:

PLANID 201902 – Detaljregulering for Gamnes boligfelt

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det at Sweco Norge AS på vegne av Karlsøy kommune starter opp arbeidet med detaljregulering for Gamnes boligfelt.

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for boligbygging og barnehage innenfor planområdet med tilhørende infrastruktur. I tillegg skal planen sikre nærmiljøområdet rundt Hulderstien. Planen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning med planprogram, og tema landbruk og trafikkforhold skal utredes.

Varselbrev, planavgrensning, planprogram og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på Karlsøy kommunes nettside under Planarbeid – Høring og offentlig ettersyn. Det legges også ut fysisk på Rådhuset. Berørte grunneiere, naboer og offentlige myndigheter varsles om oppstart av planarbeidet i eget brev. Folkemøte holdes tirsdag 24. januar kl. 17.00 på Gamnes på Ulaheim.

Opplysninger og innspill til varsel og/eller planprogram kan sendes innen 10/2-2023 til:

e-post: brittcristine.mathisen@sweco.no 

med kopi til: postmottak@karlsoy.kommune.no

eventuelt som brevpost:

Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes

 

Representanter for eventuelle samiske interesser som vil kunne bli påvirket direkte, kan anmode om konsultasjon etter Samelovens § 4, ved å ta kontakt med Sweco som plankonsulent.

Mottatte innspill blir dokumentert, vurdert og kommentert som en del av planarbeidet og vil være et grunnlag for utarbeidelsen av et planforslag. Planforslaget behandles i kommunen, og sendes deretter ut på offentlig ettersyn/høring. Det vil da være anledning til å komme med merknader og (for innsigelsesmyndigheter) innsigelser til planforslaget. Disse vil bli vurdert, før planforslaget blir sluttbehandlet i kommunen.

Vedlegg: