0 of 0 for ""

Planforslag til høring:

Planforslag til høring:

Bergen kommune.
Bergenhus, gnr.164, bnr. 983, mfl. Sentralbadet, Arealplan-ID 62240000. 

Forslag til endring av detaljreguleringsplan for Sentralbadet forelegges med dette til berørte myndigheter, og eierne og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-14, tredje ledd.

Har du merknader eller spørsmål til planforslaget ber vi deg sende det til:

Sweco Norge AS Fantoftvegen 14P NO 5072 Bergen tlf. 55 27 50 00,

irene.vaage@sweco.no

Innen 04.04.22

Om planforslaget

Bergen bystyre har vedtatt at Sentralbadet skal transformeres til et scenekunsthus. Aktørene Carte Blanche og BIT teatergarasjen, andre kunst- og kulturaktører og publikum/byens befolkning er brukerne som skal benytte bygget.

Fra før av er Sentralbadet regulert til forretning/næring/tjenesteyting innenfor dagens bygningsmasse, med et fire-etasjes påbygg til kontorformål mot Teatergaten, jf. Arealplan-ID 62240000, «Bergenhus. Gnr. 164 Bnr. 983 m.fl. sentralbadet», stadfestet 23.04.2014.

Ny bruk av bygget medfører et behov for noen justeringer av gjeldende reguleringsplan. I eksisterende plan var funksjonen scenekunst ikke innlemmet i formålet, dette er nå presisert i bestemmelsene som kulturformål. Kontorpåbygget fra gjeldende plan videreføres.

Endringene omfatter i hovedsak 3 tema:

  • økt byggehøyde over det vi i dag kjenner som bassengdelen
  • endring av hovedinngangsparti mot Teatergaten
  • tilrettelegging for varemottak i Baneveien

Vår referanse:

Planendringen vil erstatte gjeldende reguleringsplan sitt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Følgende dokumenter til planforslaget:

1. Plankart 25.02.22

2. Bestemmelser 25.02.22

3. Planbeskrivelse 25.02.22

4. Illustrasjonsplan Sentralbadet 25.02.22

5. Terrengsnitt 25.02.22

6. Snitt og oppriss 25.02.22

7. Fotomontasjer 25.02.22

8. Sol og skyggeanalyse 25.02.22

9. Mobilitetsplan Sentralbadet Scenekunsthus 25.02.22

10. Trafikkanalyse for ny vareleveringssituasjon 25.02.22

11. ROS-analyse 25.02.22

12. Stedsanalyse 25.02.22

13. VA – rammeplan med vedlegg 25.02.22

14. Uttalelse fra Bergen Vann 25.02.22

15. Klimagassberegning med vedlegg 25.02.22

16. Kulturminnedokumentasjon 25.02.22

Reguleringsendring etter forenklet planprosess

Planforslaget blir fremmet som reguleringsendring etter forenklet prosess, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-14. Loven gir mulighet for å vedta endring av reguleringsplan etter en enklere prosess, når endringene:

  • Ikke går ut over hovedrammene i planen
  • Ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder
  • I liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig

Planmyndigheten i Bergen kommune har så langt sluttet seg til forslagsstillers vurdering av at planen oppfyller kriteriene, og kan behandles etter forenklet prosess. Vi viser til planbeskrivelsen kapittel 6 for forslagsstillers vurdering av kriteriene, og hvordan planprosessen er gjennomført så langt.

Videre prosess

Planforslaget blir med dette sendt ut på høring med høringsfrist på fem uker. Det er lagt til en ekstra uke på grunn av vinterferien i uke 9. Alle mottatte merknader oppsummeres og kommenteres av forslagsstiller og sendes til plan- og bygningsetaten sammen med planforslaget. Plan- og bygningsetaten tar deretter planforslaget først til administrativ behandling og sender det deretter til politisk behandling. Myndigheten til å treffe vedtak er delegert til byrådet. Plan- og bygningsetaten kunngjør vedtatt endring på nett og i avis, og varsler berørte parter med brev. Vedtak av reguleringsplan er et enkeltvedtak som kan klages på.