0 of 0 for ""

OVERVIK B3 – B5 og B6 NORD – B9, DETALJREGULERING
TRONDHEIM KOMMUNE

Varsel om igangsetting av detaljregulering jf. Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 OG 12-8.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Overvik B3 – B5 og B6 nord – B9. Planområdet omfatter i sin helhet eiendommer gnr/bnr. 20/99 og 20/104 samt deler av eiendommer gnr/bnr. 17/143, 19/3, 19/110, 19/111, 20/1, 20/101, 20/105, 20/107, 20/109, 21/1, 21/3, 21/58, 21/61 og 21/86.

Kommunen har i oppstartsmøte av 30.11.2023, og i brev av 12.12.2023, avgjort at planforslaget ikke vil utløse krav om planprogram og konsekvensutredning.

PLANAVGRENSNING

Planområdet er på ca. 206 daa og avgrenses som vist på vedlegg 04.

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET

Planområdet omfattes av Områdeplan for Overvik (r20150024) og tilgrensende, gjeldende boligplaner.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for – og ytterlige detaljere – den kompakte og levende bydelen som områdeplanen (r20150024) legger opp til. Dette tenkes oppnådd ved å regulere for en forholdsvis tett by, som samtidig har et sammenhengende nett av grønne og blågrønne forbindelser, gangveier og uteoppholdsarealer.

I tillegg reguleres det for blandende byfunksjoner i form av; matbutikk, privat tjenesteyting (apotek, café eller liknende), offentlig park/nærmiljøanlegg og to offentlige barnehager.

OPPLYSNINGER OM PLANARBEIDET

Ved behov for ytterligere opplysninger om planarbeidet bes tatt kontakt med Rasmus Bolvig Hansen hos Sweco Architects Trondheim på telefon 412 90 947 eller på e-post: rasmus.bolvig.hansen@sweco.no.

Det vil bli avholdt et åpnet orienteringsmøte mandag den 29/1 kl. 17:00
i lokalene til Ranheim Fotball, Ranheimsfjæra 44, 2. etasje.

Det vil bli avholdt et nytt orienteringsmøte via Teams mandag 12. februar kl. 17:00.
Lenken til møtet finner du her. 

INNSPILL TIL PLANARBEIDET

Innspill til planarbeidet sendes senest 19.02.2024 til:

Sweco Architects Trondheim, Kjøpmannsgata 14, 7013 Trondheim
Eller til e-post: swecoarchitectstrondheim@sweco.no

VIDERE SAKSGANG

Dette brevet sendes alle berørte parter, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen gitt frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Med vennlig hilsen

Rasmus Bolvig Hansen
Arkitekt, Sweco Architects Trondheim


VEDLEGG

Det er et omfattende sakskompleks som er sendt inn til oppstartsmøtet og gjennomgått med Trondheim Kommune (se vedleggslisten).

Vi oppfordrer derfor til at en starter med vedlegg 01 (Sweco Architect sitt planinitiativ), vedlegg 000 (Kommunen sine tilbakemeldinger etter oppstartsmøte) for tankene bak reguleringsplanen og vedlegg 04 for planavgrensning, og at det startes med vedlegg 06, 12 og 14 for en visuell presentasjon av planinitiativet.

000. Overvik B3-B9, detaljplan – tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte_med vedlegg
00. Følgebrev_Planinitiativ_Overvik B3-B5 og B6 nord-B9_oktober 2023
01. Planinitiativ iht. forskrift_2023.10.12
02. Vurdering av konsekvensutredningsplikt_2023.10.12
03. Foreløpig ROS-analyse_2023.10.12
04. Planavgrensning på kart_2023.09.28
05. Foreløpig plankart_Overvik B3-B5 og B6nord-B9_2023.09.28
06. Nærmiljøanlegg forslag_inkl. oppsummering av workshop
07. 13525-OO-RIG-R-001 Overvik B3 m.fl. – Geoteknisk datarapport
08. Referat_Formøte med Byplan, komm.dir. og Eiers._2023.08.17
09. Samrådspresentasjon – Planinitiativ Overvik B3 – B5 og B6 nord og B9
10. Overvik_presentasjon gitt i formøte 2023.08.17
11. Stedsanalyse. Overvik felt B3-B5_B6N-B9 og 2023.06.12
12. Landskapsplan. Overvik felt B3-B5_B6N og B9_ 1-1000_2023.06.07
13. Utbyggingstakt_1-2000_2023.06.11
14. 3D-bilder av foreslått hovedgrep_2023.06.11
15. Illustrasjonshefte med arealer. Foreslått hovedgrep_2023.06.12
16. Overvik_Areal-tall_2023.06.12
17. Barnehageplassering. Vurdering av alternativer_2023.06.12
17.01. Sol-skyggediagrammer uten bygg og uten trær
17.02 Solbelyst areal for barnehager
18. Andre utprøvde alternativer for delfelter B3-B5 og B6N-B9_2023.05.24
19. Rapport grunnforurensning_10218094-05-RIGm-RAP-001_2023.05.16