0 of 0 for ""

MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

Sweco Norge AS, på vegne av Feelgood Holding AS og Inverto AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid settes i gang:

Detaljregulering for bustader i Arne Garborgs veg 51, 53 og 55, plan 0557.00

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligbebyggelse.

Planområdet er i kommuneplan for Time kommune disponert til boligformål og kombinert bygge og anleggsformål (BFB5). Foreslått plangrense er vist i vedlagt kart.

Planinitiativet er i tråd med gjeldende kommuneplan. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under § 6, § 7 eller § 8 i forskriften om konsekvensutredninger. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II, og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Eventuelle innspill kan sendes til: Sweco Norge AS v/Helene Østmoe, Forusparken 2, 4064 Stavanger (eller epost: helene.ostmoe@sweco.no), innen 14.07.23, med kopi til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne eller til post@time.kommune.no.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i utvalg for lokal utvikling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i kommunestyret.

Planoppstart og referat fra oppstartsmøte samt planinitiativ er lagt ut på www.time.kommune.no  og www.sweco.no

Ber om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

Med vennlig hilsen
Helene Østmoe
Sweco Norge AS

Vedlegg: