0 of 0 for ""

Melding om oppstart av reguleringsarbeid

Sweco Norge AS, på vegne av Bergen kommune/Bymiljøetaten, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for Årstad. Gnr. 160, Bnr. 750 mfl., Wiers-Jenssens vei i Bergen kommune. Arealplan-ID 71280000.

Hensikten med planen er å utbedre forholdene til myke trafikanter på strekningen gjennom Wiers-Jenssens vei ved Sletten senter i Årstad bydel. Wiers-Jenssens vei er valgt for blant annet å skape en ensartet og gjenkjennelig sammenheng mellom dagens sykkelvei i Nattlandsveien og i Hagerups vei, via Vilhelm Bjerknes vei. Planarbeidet vil være i tråd med hovedmålet i Miljøløftets sykkelstrategi. I forbindelse med planarbeidet vil det ses på optimalisering av løsninger for å legge til rette for gående og syklende. Det er gjort en overordnet trafikkanalyse av området som viser de trafikale konsekvensene av ulike tiltak i Wiers-Jenssens vei. Anbefalt løsning fra denne analysen er enveiskjøring vestover på deler av Wiers-Jenssens vei, sykling i blandet trafikk ned i retning Sletten senter og sykling i ensidig sykkelfelt mot stigning. Anbefalingen vil ligge til grunn for planarbeidet, og detaljene vil avklares gjennom prosessen. Høyresvingfelt fra Hagerups til Nattlandsveien er blant de aktuelle problemstillingene som skal avklares gjennom planprosessen. Planområdet inkluderer derfor krysset og gir muligheter for bedre kryssløsning.

Planområdet er delt i to området og er på henholdsvis 91,3 og 8,2 daa (99,5 daa) og er merket med sort stiplet linje i kartutsnitt.

Planavgrensning

Oversikt over planområdet. Eiendomsgrenser er vist med røde stiplede linjer. Det er antagelig ikke behov for å regulere alt innenfor varslingsgrensen, og grensen kan justeres når endelig planforslag foreligger.

Gjeldende planer

I kommuneplan for 2018–2030 er området avsatt til:

●  Sentrumsformål, nåværende, byfortettingssone
●  Bebyggelse og anlegg, fremtidig, ytre fortettingssone
●  Grønnstruktur
●  Sentrumsformål, fremtidig, sentrumskjerne
●  Friluftsområde

Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel, Bergen kommune KPA 2018-2030, planID 65270000. Kilde: Bergenskart.no

I Kommunedelplan, Årstad/Fana/Bergenhus. KDP Landås, planID 97300000, ikrafttredelsesdato 15.01.1996 er området avsatt til:

●  Boligområde, nåværende
●  Friområde, nåværende
●  Byggeområde, nåværende
●  Industri, nåværende
●  Vannareal for allment friluftsliv

Kartutsnitt kommunedelplan, planID. 97300000. Kilde: bergenskart.no

Reguleringsplaner

Innenfor planavgrensningen er det flere gjeldende reguleringsplaner og planer under arbeid, se utsnitt under.

Kartutsnitt som viser gjeldende og pågående reguleringsplaner langs Wiers-Jenssen vei. Planavgrensning for reguleringsplaner under arbeid er vist med oransje, også for Wiers-Jenssens vei. Kilde: bergenskart.no

Konsekvensutredning

Planforslaget vurderes å ikke få vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under §6, §7 eller §8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak som er nevnt i vedlegg I eller II.

Send inn merknad til planarbeidet

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Sweco Norge AS v/Birgitte Ødven, Fantoftvegen 14p, 5075 Bergen (eller epost: birgitte.odven@sweco.no), innen 16.04.2024. Vi ønsker en tett og god dialog med berørte parter.

Ta gjerne kontakt på epost eller telefon ved eventuelle spørsmål: Birgitte Ødven, tlf. 40827050.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til Bergen kommune. Sweco vil selv sende inn samlet dokumentasjon til kommunen når reguleringsplanen skal behandles.

Merknader merkes med: Plan id 71280000 Årstad. Gnr. 160, Bnr. 750 mfl., Wiers-Jenssens vei

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling. Planoppstart er kunngjort i Bergens Tidende og på Sweco.no.

Det ble avhold folkemøte tirsdag 14.02.22, kl.18:00 på Slettebakken skole.

Det blir holdt åpen kontordag. Her er alle velkomne for å få mer informasjon om prosjektet, stille spørsmål eller komme med innspill til videre arbeid:

Sletten senter, torsdag 14. mars kl. 14:00-18:00.

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

Med vennlig hilsen
Birgitte Ødven
Sweco Norge AS


Vedlegg:

Planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte med Plan og bygningsetaten

Planinitiativ

Innledende stedsanalyse