0 of 0 for ""

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID FOR UTØY BA2

Sweco Norge AS, på vegne av Inderøy kommune gir i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for Utøy BA2, planID 203006

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av næringsvirksomhet, bedehus og forsamlingshus for lag og foreninger på Utøy i Inderøy kommune.

Varslet planområde er omtrent 15 daa. og består av eiendommene: gnr/bnr 45/2. 44/6, 44/10, 44/12, 44/13 og deler av 44/3 og 501/2. Planområdet omfatter bygningsmassen som tidligere ble brukt som barneskole på Utøy, samt Utøy bedehus. Adkomst er i dag direkte fra fv. 755.

I kommunedelplanen for Inderøy er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg – nåværende. Det er ikke drift i bygningene i dag.

Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og faller ikke inn under §§ 6, 7 eller 8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II og det er derfor ikke krav om konsekvensutredning. Likevel skal konsekvensene av endret formål fra kommunedelplanen vurderes, spesielt på tema som geoteknikk, trafikk, gang- og sykkelforbindelser og støy.

Foreslått plangrense er vist i vedlagt kart.

Eventuelle innspill eller opplysninger kan sendes digitalt til Sweco Norge AS v/Bjørn Stubbe, e-post: bjorn.stubbe@sweco.no med kopi til Inderøy kommune, e-post til: postmottak@inderøy.kommune.no

Frist for merknader til planoppstart er 20. oktober 2023.

Varselet er også kunngjort på www.inderøy.kommune.no og på Sweco sine hjemmesider.

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

Vedlegg: