0 of 0 for ""

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid

Sweco Norge AS, på vegne av Tore Løkke AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: 

Detaljregulering for Nord-Fosen Pukkverk, plan-ID 2021-01

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende steinbrudd på eiendommen 12/88. Utvidelsen omfatter også deler av eiendommene 13/1 og 13/2.

Planområdet er både i kommuneplan for Osen kommune og gjeldene reguleringsplan regulert til råstoffutvinning/massetak.

Detaljreguleringen er i tråd med gjeldene kommuneplan. Det vurderes at tiltaket skal konsekvensutredes med tanke på naturmiljø (naturtyper og artsforekomster).

Foreslått plangrense er vist i vedlagt kart.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan med konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 4-2.

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Det er politisk utvalg som behandler saken og avgjør om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Ved offentlig ettersyn vil det også bli anledning til å uttale seg til planforslaget. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i politisk utvalg. Planoppstart er også kunngjort og referat fra oppstartsmøte samt planinitiativ er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Melding om utleggelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn 

Det gis med dette melding om at planprogram for Detaljregulering for Nord-Fosen pukkverk – planID 2021-01 legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Osen kommune har satt krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning med tanke på naturmiljø.

Forslag til planprogram er utarbeidet i samråd med kommunens administrasjon og er tilgjengelig elektronisk på Osen kommune og Sweco sine hjemmesider. Det kan også tilsendes på forespørsel.

Eventuelle innspill eller kommentarer kan sendes digitalt til: Sweco Norge AS v/ Bjørn Stubbe, e-post: bjorn.stubbe@sweco.no, med kopi til Osen kommune, Rådhusveien 13,07740 Steindalen eller som e-post til postmottak@osen.kommune.no.

Frist for merknader til planoppstart og/eller forslag til planprogram er 25.10.2021. 

Mottate merknader til foreslått planprogram vil bli vurdert og kommentert når planprogrammet legges frem til behandling. Sluttbehandling/stadfesting av planprogrammet skjer i kommunestyret. Planarbeidet skal gjennomføres i tråd med fastsatt planprogram.

Vedlegg

Varslingsbrev

Planprogram 

Referat oppstartsmøte