0 of 0 for ""

Sweco Norge AS, på vegne av Flakksvann Bolig AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for gnr/bnr 88/4

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende boligbebyggelse og leilighetsbygg. Det kan også være aktuelt å regulere til barnehage i området og tilrettelegging for aktivitet i Flakksvann.

Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under § 6, § 7 eller § 8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II.

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Sweco Norge AS v/Tonje Terkelsen, Ægirs vei 10B, 4632 Kristiansand S (eller epost: tonje.terkelsen@sweco.no), innen 11.08.2021, med kopi til Birkenes kommune, adresse eller til postmottak@birkenes.kommune.no.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i utvalg for byutvikling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

Planoppstart er også kunngjort og referat fra oppstartsmøte er lagt ut på www.birkenes.kommune.no. En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

Vedlegg:

Referat fra oppstartsmøte

Kart

Copy link
Powered by Social Snap