0 of 0 for ""

Kunngjøring av oppstart av reguleringsarbeid

Kunngjøring av oppstart av reguleringsarbeid

Oppstart av reguleringsarbeid: PlanID 70950000, Detaljreguleringsplan for Laksevåg, gnr.136 bnr.208 mfl. Drotningsvik Renseanlegg, Bergen kommune

Annonsering i Bergens Tidende 03.03.22. Høringsinstanser, kjente grunneiere og rettighetshavere er varslet direkte med brev.

Kort om planen: Formålet med planen er å legge til rette for et nytt renseanlegg inni fjell i Drotningsvik.

Eventuelle merknader kan sendes til: Sweco Norge AS v/Silje Hermansen, Fantoftvegen 14p, 5075 Bergen (eller epost: silje.hermansen@sweco.no), innen 29.03.22

Merknader merkes med: Plan id 70950000 Laksevåg, gnr.136 bnr.208 mfl. Drotningsvik Renseanlegg

planområde damsvika

Vedlegg:

Varslingsbrev

Vedlegg A: Planavgrensning

Vedlegg B: Konseptvalgutredning

Vedlegg C: Planinitiativ

Vedlegg D: Stedsanalyse

Vedlegg E Referat fra oppstartsmøte med Plan og bygningsetaten