0 of 0 for ""

Detaljreguleringsplan for Fana. Gnr. 121, Bnr. 899 m.fl., Krohnåsvegen, trafikkanlegg Plan-ID 71210000

Sweco Norge AS gir på vegne av Bymiljøetaten i Bergen kommune melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8:

Detaljreguleringsplan for Fana. Gnr. 121, Bnr. 899 m.fl., Krohnåsvegen, trafikkanlegg Plan-ID 71210000

Hensikten med planen er å gjøre Krohnåsvegen og Bjørnevegen mer sykkelvennlig med økt fokus på fremkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen. Tiltaket har bakgrunn i Sykkelstrategien for Bergen 2020-2030, der et hovedformål er at flere skal sykle mer. Krohnåsvegen og Bjørnevegen inngår som del av kommunens prioriterte sykkelnett. Varslet planområdet er på ca. 136 daa. Tiltaket vurderes til å ikke få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og det er ikke krav om konsekvensutredning.

Fullstendig varsel, samt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte med Plan og bygningsetaten finnes elektronisk på: www.sweco.no.

Plangrense er vist på kartutsnitt under.

Kjente grunneiere og rettighetshavere vil få egen skriftlig melding.

Eventuelle kommentarer til varselet rettes skriftlig til:
Sweco Norge AS v/Silje Hermansen (silje.hermansen@sweco.no) innen 29 mars 2023.

Vedlegg:

  1. Varslingsbrev
  2. Planavgrensning
  3. Planinitiativ
  4. Referat fra oppstartsmøte